โทษของมานะ [มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์]
 
orawan.c
orawan.c
วันที่  22 พ.ค. 2553
หมายเลข  16286
อ่าน  1,554

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม ๓ ภาค ๒ - หน้าที่ 256
โทษของมานะ

       [๕๙๒]  ดูก่อนมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็น  สตรีก็ตาม  บุรุษก็ตาม  เป็นคนกระด้าง   เย่อหยิ่ง  ย่อมไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้  ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับ  ไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะ  ไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทาง ไม่สักการะคนที่ควรสักการะ ไม่เคารพคนที่ควรเคารพ  ไม่นับถือคนที่ควรนับถือ  ไม่บูชาคนที่ควรบูชา. เขาตายไป  จะเข้าถึงอบายทุคติ  วินิบาต นรก  เพราะกรรมนั้น  อันเขาให้พรั่งพร้อม  สมาทานไว้อย่างนี้หากตายไป  ไม่เข้าถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ถ้ามาเป็นมนุษย์  เกิดที่ใด ๆ ในภายหลัง  จะเป็นคนเกิดในสกุลต่ำ.  
     ดูก่อนมาณพ  ปฏิปทาเป็นไปเพื่อเกิดในสกุลต่ำนี้  คือ เป็นคนกระด้าง เย่อหยิ่ง ย่อมไม่กราบไหว้คนที่ ควรกราบไหว้ ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับ ไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทาง  ไม่สักการะคนที่ควรสักการะ  ไม่เคารพคนที่ควรเคารพ ไม่นับถือคนที่ควรนับถือ ไม่บูชาคนที่ควรบูชา.


Tag  โทษของมานะ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
opanayigo
วันที่ 18 ต.ค. 2553

แม้ละไม่ได้ แต่ มีประโยชน์สำหรับการพิจารณาบ่อยๆกราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ