กิเลสทุกชนิดย่อมเสียดแทงจิต
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  7 ก.พ. 2553
หมายเลข  15394
อ่าน  1,601

อกุศลย่อมเสียดแทงจิต ทำให้จิตเน่าเสีย อกุศลเกิดเมื่อไหร่ ก็ทำให้จิตเน่าเสียไม่เป็นประโยชน์ .... ไม่ใช่แค่เพียง โลภะ เท่านั้นที่ทำให้จิตเน่าเหม็น แต่หมายรวมถึงโทสะ โมหะ มานะ อิสสา มัจฉริยะ กิเลสทุกชนิดเสียดแทงจิตให้เน่าเหม็น ... การฟังพระธรรมให้เข้าใจ ให้มีความรู้ถูกต้องในสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ ในขณะนี้เป็นหนทางเดียวที่จะเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้จิตถูกเสียดแทงด้วยอกุศล ฉะนั้น ปัญญาที่อบรมดีแล้วย่อมนำไปสู่การพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏฏ์ได้ในที่สุด

ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่ ...

ราคะย่อมเสียดแทงจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้ 

ขออนุโมทนาค่ะ ...


  ความคิดเห็น 1  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 7 ก.พ. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 7 ก.พ. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
hadezz
วันที่ 8 ก.พ. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 8 ก.พ. 2553

บทว่า สุภาวิตํ ได้แก่ ที่อบรมดีแล้ว ด้วยสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา;

กิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้น ย่อมไม่อาจเสียดแทงจิตเห็นปานนั้นได้ ราวกะว่าฝนไม่อาจรั่วรดเรือนที่มุงดีแล้วได้ฉะนั้น ...

ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่ ...

ไม่ใช่ปัญญา เจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาไม่ได้

 

 

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
amara
วันที่ 8 ก.พ. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
ups
วันที่ 8 ก.พ. 2553

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
kulayapa
วันที่ 9 ก.พ. 2553

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 10 ก.พ. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
kulayapa
วันที่ 11 ก.พ. 2553

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
คุณ
วันที่ 11 ก.พ. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
pamali
วันที่ 13 ก.ย. 2554
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 12  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ