ประวัติความเจริญทางพระพุทธศาสนาของศรีลังกา ตอนที่ 9 [พระมหาเจดีย์]
 
paderm
paderm
วันที่  6 ม.ค. 2553
หมายเลข  15020
อ่าน  4,584

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

จากตอนที่แล้วได้กล่าวถึงประวัติต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในตอนนี้ข้าพเจ้าจะได้กล่าวถึงพระมหาเจดีย์ที่มีความสำคัญอันชาวศรีลังกา เคารพเป็นอย่างมากนั่นคือพระมหาเจดีย์รุวันเวลิสยา พระมหาเจดีย์รุวันเวลิสยา

พระมหาเจดีย์รุวันเวลิสยา ชาวศรีลังกาเรียกกันหลายชื่อ เช่น สุวรรณมาลิกเจดีย์รัตนมาลี เหมปาลี รุวันเวลิสยา พระมหาเจดีย์มีขนาดใหญ่ ปูด้วยก้อนหินภูเขา โดยใช้ช้างลากหินเหล่านั้นมา เพราะฉะนั้นเราจะเห็นการสร้างช้างล้อมไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับช้างที่ได้ช่วยในการก่อสร้างพระมหาเจดีย์นี้ด้วย

พระมหาเจดีย์รุวันเวลิสยา ประวัติความเป็นมานั้น พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ ได้ให้ดอกจำปากับพระมหินเถระ พระมหินเถระจึงโปรยดอกไม้ลงไปในแผ่นดินบริเวณหนึ่ง แผ่นดินก็ไหว พระราชาจึงได้ถามพระเถระว่า เหตุใดแผ่นดินจึงไหว พระเถระทูลตอบพระราชาว่า ณ บริเวณนี้ จะเป็นที่ประดิษฐานพระมหาเจดีย์ อันไม่มีใครเหมือนเลย พระราชาจึงได้ถามพระเถระว่าใครจะเป็นผู้สร้าง พระเถระทูลว่า ไม่ใช่พระองค์สร้างแต่จะเป็นพระนัดดา (หลาน) คือ พระเจ้าทุฏฐคามณีอภัย เป็นผู้สร้างพระมหาเจดีย์นี้


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 6 ม.ค. 2553
 
สมัยต่อมาในสมัยของพระเจ้าทุฏฐคามณีอภัย พระองค์ได้ทรงทำสงครามกับพระราชาชาวทมิฬและทรงได้รับชัยชนะ จึงได้สร้างพระมหาเจดีย์รุวันเวลิสยาไว้เป็นอนุสรณ์ และภายในก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้วย ซึ่งพระมหาเจดีย์นี้เองเมื่อถึงคราวสิ้นพระศาสนา พระบรมสารีริกธาตุจะมารวมตัวกันที่พระมหาเจดีย์นี้ และไปสู่นาคเจดีย์ และท้ายสุดไปรวมกันที่โพธิบัลลังค์ ปรากฏเป็นรูปพระพุทธเจ้าอีกครั้ง แต่ไม่มีมนุษย์เหล่าใดเห็นเลย และเตโชธาตุคือ ไฟก็ลุกโชนพระบรมสารีริกธาตุหมดไม่เหลือ อันเป็นการอันตรธานของพระศาสนาอย่างสิ้นเชิง
 
  ความคิดเห็น 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 6 ม.ค. 2553

สำหรับการไปนมัสการพระมหาเจดีย์นี้ ทางคณะมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา คงได้มีโอกาสเจริญกุศลทั้งอามิสบูชาคือ การพับดอกบัวบูชารอบพระมหาเจดีย์ และการผูกผ้าแพรทองรอบพระมหาเจดีย์นี้ ด้วยร่วมแรงร่วมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเจริญกุศลครั้งนี้ และคงเป็นที่ๆ พวกเราได้มีโอกาสอบรมปัญญานั่นคือ การฟังพระธรรมในหนทางที่ถูกต้อง ณ ที่พระมหาเจดีย์อันเป็น ณ กาลครั้งหนึ่งในสังสารวัฏฏ์ ที่เป็นขณะที่ประเสริฐที่สุด

ขออนุโมทนาครับ

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 6 ม.ค. 2553

ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
petcharath
วันที่ 6 ม.ค. 2553
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
วิริยะ
วันที่ 6 ม.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 7 ม.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
noopat
วันที่ 7 ม.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
พุทธรักษา
วันที่ 7 ม.ค. 2553

ซึ่งพระมหาเจดีย์นี้เอง เมื่อถึงคราวสิ้นพระศาสนา พระบรมสารีริกธาตุจากที่ต่างๆ จะมารวมตัวกันที่พระมหาเจดีย์นี้และไปสู่นาคเจดีย์ และท้ายสุด ไปรวมกันที่โพธิบัลลังค์ ปรากฏเป็นรูปพระพุทธเจ้าอีกครั้งแต่ไม่มีมนุษย์เหล่าใดเห็นเลยและเตโชธาตุคือไฟก็ลุกโชนพระบรมสารีริกธาตุหมดไม่เหลือ

อันเป็นการอันตรธานของพระศาสนาอย่างสิ้นเชิงเป็นสถานที่สุดท้ายในมนุษยโลก ที่พระบรมสารีริกธาตุมาประชุมรวมกันก่อนจะหมดไป พร้อมกับการอันตรธานของพระพุทธศาสนา อย่างสิ้นเชิง

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
paderm
paderm
วันที่ 7 ม.ค. 2553

ใช่ครับ พระศาสนาจะถึงคราวสิ้นไปอย่างแท้จริงก็คือพระธาตุอันตรธาน

 
  ความคิดเห็น 10  
 
opanayigo
วันที่ 7 ม.ค. 2553

ข้อมูลอันมีประโยชน์

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 8 ม.ค. 2553

ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ

นอกจากจะได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนี้แล้ว ยังหวังที่จะได้มีภาพสวยๆ ของสถานที่ต่างๆ ที่ได้กล่าวถึงนี้ ในหลายๆ มุม เมื่อคราวที่จะมีโอกาสไปเยี่ยมชม กับคณะของมูลนิธิฯ ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ครับ

 

 
  ความคิดเห็น 12  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 9 ม.ค. 2553

ชาวศรีลังกา เป็นผู้มีศรัทธามาก เวลาบูชาดอกไม้ จะน้อมระลึกสังขารของตัวเองว่า จะต้องมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เหมือนดอกไม้ที่เหี่ยวไปฉะนั้น

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
คุณ
วันที่ 9 ม.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
booms
วันที่ 9 ม.ค. 2553

รู้ได้ถึง กุศลจิตที่เกิดกับตนเอง ทุกครั้ง ที่ได้อ่าน ประวัติความเจริญ ของ พระพุทธศาสนา ใน ศรีลังกา ขออนุโมทนา แด่ คุณ paderm ด้วยนะคะ และ เมื่อ ตรึก ถึง การอันตรธานของ พระพุทธศาสนา แล้ว  ดิฉัน มีข้อเรียนถาม ท่านผู้รู้ ถึง "คาถา ๔ บาท จะอันตรธานไป" (ประโยคหนึ่ง ที่ดิฉันฟัง ท่านอาจารย์สุจินต์ กล่าวถึง ในชุด เทปวิทยุ ตอนที่1926)

ดิฉันอยากทราบว่า "คาถา ๔ บาท" นี้ หมายถึงอะไรคะ

 
  ความคิดเห็น 15  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 ม.ค. 2553

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น   

เรียน ความคิดเห็นที่ 14

คาถา หมายถึง บทประพันธ์ หรือบทร้อยกรองในภาษาบาลี เป็นบทที่กระชับไพเราะ สละสลวย มีใจความที่ครบถ้วน (ไม่ว่าจะแปลเป็นภาษาใดๆ ก็ตาม) พระคาถาที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัส พร้อมทั้งคาถาที่พระอริยสาวกทั้งหลายได้กล่าวไว้ ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนั้น ล้วนเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาเพื่อความเข้าใจในพระธรรมที่ถูกต้อง

คาถาแต่ละคาถานั้น ประกอบด้วย ๔ บาท (หรือบางแห่ง ใช้คำว่า ๔ บท) เมื่อมี ๔ บาท หรือ ๔ บท จึงเป็น ๑ คาถา เช่น

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้า ๓๒๙  

กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตํ กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท

คำแปล

"ความได้อัตภาพเป็นมนุษย์ เป็นการยาก ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย เป็นอยู่ยาก การฟังพระสัทธรรม เป็นของยาก การอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นการยาก"

- กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ (ความได้อัตภาพเป็นมนุษย์ เป็นการยาก) เป็นบาทที่ ๑

- กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตํ (ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย เป็นอยู่ยาก) เป็นบาทที่ ๒ 

- กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ (การฟังพระสัทธรรมเป็นของยาก) เป็นบาทที่ ๓ 

- กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท (การอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นการยาก) เป็นบาทที่ ๔

เมื่อครบทั้ง ๔ บาท จึงเป็น ๑ คาถา นั่นเอง คำอธิบายเรื่องคาถา ๔ บาท ก็มีด้วยประการฉะนี้   

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นที่นี่ ครับ    

การอันตรธานของพระธรรม [อรรถกถาวรรคที่ ๑๐]

ชื่อว่าศาสนาอันตรธาน [สัมปสาทนียสูตร]

พระธรรมอันตรธานไป [อาณีตสูตร]

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็น 16  
 
พุทธรักษา
วันที่ 11 ม.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 17  
 
booms
วันที่ 11 ม.ค. 2553

ขอ ขอบคุณ คุณ Khampan. a เป็นอย่างยิ่ง ค่ะ ที่ช่วย คลายข้อสงสัยของดิฉัน แต่ถึงกระนั้น เมื่อ ตรึกถึงสิ่งที่ได้ ฟัง จากท่านอ.กล่าว และที่ได้อ่านมาข้างต้นนี้ ก็อดที่จะ สลดใจ ไม่ได้ ว่า ในอนาคตกาล ภายหน้า อันเป็นกาลวิบัติ แห่ง การอันตรธานของ พระศาสนานี้

แม้แค่เพียง คาถา ๔ บาท ก็ยังไม่อาจมี ผู้หนึ่ง ผู้ใดในโลก ที่สามารถจะกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม การที่ได้รู้ถึง การอันตรธาน ของพระศาสนา ก็เป็น "อนุสติ" เตือนใจ ให้ คน กิเลส หนา ปัญญาน้อย อย่างดิฉัน ได้เกิด ขันติ ความเพียร ในการ อบรม เจริญปัญญา  อบรมให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ในสภาพธรรมที่ กำลังปรากฏนี้ ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 18  
 
Buppha
วันที่ 11 ม.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 19  
 
hadezz
วันที่ 12 ม.ค. 2553

  ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 20  
 
saifon.p
วันที่ 7 มี.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 21  
 
aditap
aditap
วันที่ 8 มี.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 22  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 6 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ