ว่าด้วยธรรมประเสริฐที่สุด [อัคคัญญสูตร]
 
pratin
วันที่  10 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14586
อ่าน  663

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๑ -หน้าที่ 150

[๕๔]  ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ พระราชาทรงพระนามว่าปเสนทิโกศลก็ทรงทราบว่า  พระสมณโคดมผู้ยอดเยี่ยม  เสด็จออกบวชจาก ศากยราชตระกุลดังนี้.   ดูก่อนวาเสฎฐะและภารทวาชะ พวกศากยราชทั้งหลายแลย่อมเป็นผู้ติดตามพระเจ้าปเสนทิโกศลทุกขณะ. ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ พวกศากยราชทั้งหลายแลย่อมกระทำการนอบน้อมการ ไหว้  การต้อนรับ   อัญชลีกรรม  สามีจิกรรม   ในพระเจ้าปเสนทิโกศล.ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะอย่างนี้แล  ศากยะทั้งหลายย่อมพากันกระทำการนอบน้อม   การไหว้  การต้อนรับ  อัญชลีกรรม  สามีจิกรรมในพระเจ้าปเสนทิโกศล  พระเจ้าปเสนทิโกศลยังทรงกระทำการต้อนรับ  การไหว้  การต้อนรับ  อัญชลีกรรม  สามีจิกรรมนั้นในพระตถาคต  ด้วยพระดำริว่า  พระสมณโคดมมีชาติดีกว่า   เรามีชาติไม่ดี  พระสมณโคดมทรงมีกำลังเราเองมีกำลังทราม  พระสมณโคดมน่าเลื่อมใส  เราเองมีผิวพรรณเศร้า-หมอง  พระสมณโคดมมีศักดิ์ใหญ่  เราเองมีศักดิ์น้อย  ดังนี้  โดยที่แท้พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสักการะพระธรรม  เคารพพระธรรม  นับถือพระธรรม   บูชาพระธรรม   นอบน้อมพระธรรม. พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงทำการนอบน้อม   อภิวาท  ต้อนรับ  อัญชลีกรรม สามีจิกรรมในพระตถาคตอย่างนี้แล.  ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ  โดยบรรยายนี้ เธอพึงทราบอย่างนี้ว่า  พระธรรมเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในทิฏฐิธรรมและอภิสัมปรายภพ.


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ