จิต เที่ยง มีดวงเดียว หรือจิตเกิดดับ
 
POPO
วันที่  22 ต.ค. 2552
หมายเลข  14038
อ่าน  3,530

มีการถกเถียงกันในหัวข้อเรื่อง จิต โดยเจ้าของหัวข้อมีความเชื่อว่า จิตมีดวงเดียว

โดยอ้างพระสูตร ดังต่อไปนี้

ในมหาประเทศ ๔ มีหลักฐานประการหนึ่ง

พระพุทธองค์ทรงตรัสกับพระอานนท์ โดยทรงปรารภถึงพระสาวกว่าโยโว อานนฺท ธมฺโม จ เทสิโต วินโย จ ปญฺญตฺโต, โส มม อจฺจเยน สตฺถา

  ดูก่อนอานนท์ ธรรมและวินัยใด ที่เราได้แสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่เธอทั้งหลาย,

  ธรรมและวินัยนั้น จักเป็นศาสดาแทนเรา ปกครองท่านแทนเมื่อเราล่วงลับไปแล้ว

ดังนี้ แสดงว่า พระอภิธรรมปิฎก ยังไม่มีในครั้งพุทธกาลอย่างชัดแจ้ง  ตามพระบาลีในจิตฺตวคฺค แห่งพระธรรมบท รับรองไว้ว่าดังนี้

ทูรงฺคมํ เอกจรํ อสรีรํ คูหาสยํ เย จิตฺตํ, สญฺญเมสฺสนฺติ โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา

  ผู้ใดสำรวมจิตซึ่งมีดวงเดียว   ท่องเที่ยวไปสู่ที่ไกลๆ ได้  ไม่มีรูปร่าง  มีถ้ำเป็นที่

  อาศัยนี้ไว้ได้แล้ว  ผู้นั้นย่อมพ้นจากการพันธนาการของมาร (คือกิเลส) ได้ ท่านผู้อยากรู้ครับ เห็นพระบาลีชัดเจนนะครับ

"เอกจรํ" เอกะ=หนึ่งเดียว จรํ=จรไปหรือเที่ยวไป

ในพระสูตรพระองค์ทรงตรัสไว้ชัดเจน ไม่ต้องตีความอะไรมากมาย 
ส่วนพระอภิธรรมที่

ท่านอรรถกถากล่าวไว้ ล้วนกล่าวถึงอาการของจิต(เจตสิก)ทั้งนั้น  ซึ่งจากคำกล่าวอ้าง

ข้างบนที่กล่าวมานั้น   แสดงว่า เขาเชื่อว่า พระอภิธรรม นั้นไม่ตรงตามพระสูตร  ซึ่งไม่

เชื่อถือ  ในขณะที่อภิธรรมกล่าวไว้ว่า จิต เกิดดับ   และกล่าวว่า อภิธรรม ที่กล่าวว่า จิต

เกิดดับ นั้นเป็นเพียงกล่าวถึงอาการของจิต

รบกวนขอความกระจ่างด้วยครับ

 


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 23 ต.ค. 2552

เบื้องต้นขอเรียนก่อนนะครับว่า ผู้ที่ศึกษาพระธรรมคำสอนจนเข้าใจทั้งหมดแล้วจะเห็นว่าพระะรรมทั้งหมดสอดคล้องกัน ไม่มีการขัดแย้งกันเลย เพราะผู้แสดงเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้า และเห็นประโยชน์ของพระธรรมทุกส่วนที่เกื้อกูลทำให้ปัญญาเจริญขึ้น สามารถละความเห็นผิดในรูปนามขันธ์ทั้งห้าและดับกิเลส โลภะ โทสะ โมหะได้เพราะรู้จริงตามคำสอน  และจะไม่ปฏิเสธพระพุทธพจน์ส่วนใดส่วนหนึ่ง จะไม่ปฏิเสธอรรถกถาจารย์ผู้ขยายเนื้อความของพระพุทธพจน์  จะไม่ปฏิเสธฏีกาจารย์ที่ขยายอรรถกถาเพราะฉะนั้นพระธรรมที่พระสาวกนำสืบต่อกันมาอย่างเป็นแบบแผนตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลเป็นคำสอนที่นำออกจากทุกข์ได้จริง  และคำสอนเรื่องจิต(วิญญาณ)ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ก็มีปรากฏอยู่มาก จะว่าจิตไม่ดับได้อย่างไร 

ขอเชิญคลิกอ่าน พระอภิธรรมเป็นพุทธพจน์หรือไม่......

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 ต.ค. 2552

จิตเกิดแล้วต้องดับเป็นธรรมดา  เช่น  จิตเห็นขณะนี้  ก็ไม่ใช่จิตได้ยิน  หรือจิตได้ยิน

ขณะนี้ ก็ไม่ใช่จิตได้ยินเมื่อวาน  จิตเกิดดับทุกขณะเป็นปัจจัยให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ขั้นฟัง
วันที่ 26 ต.ค. 2552
อ้างอิงจาก : หัวข้อ 14038 โดย POPO

มีการถกเถียงกันในหัวข้อเรื่อง จิต โดยเจ้าของหัวข้อมีความเชื่อว่า จิตมีดวงเดียว

โดยอ้างพระสูตร ดังต่อไปนี้

ในมหาประเทศ ๔ มีหลักฐานประการหนึ่ง

พระพุทธองค์ทรงตรัสกับพระอานนท์ โดยทรงปรารภถึงพระสาวกว่าโยโว อานนฺท ธมฺโม จ เทสิโต วินโย จ ปญฺญตฺโต, โส มม อจฺจเยน สตฺถา

  ดูก่อนอานนท์ ธรรมและวินัยใด ที่เราได้แสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่เธอทั้งหลาย,

  ธรรมและวินัยนั้น จักเป็นศาสดาแทนเรา ปกครองท่านแทนเมื่อเราล่วงลับไปแล้ว

ดังนี้ แสดงว่า พระอภิธรรมปิฎก ยังไม่มีในครั้งพุทธกาลอย่างชัดแจ้ง  ตามพระบาลีในจิตฺตวคฺค แห่งพระธรรมบท รับรองไว้ว่าดังนี้

ทูรงฺคมํ เอกจรํ อสรีรํ คูหาสยํ เย จิตฺตํ, สญฺญเมสฺสนฺติ โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา

  ผู้ใดสำรวมจิตซึ่งมีดวงเดียว   ท่องเที่ยวไปสู่ที่ไกลๆ ได้  ไม่มีรูปร่าง  มีถ้ำเป็นที่

  อาศัยนี้ไว้ได้แล้ว  ผู้นั้นย่อมพ้นจากการพันธนาการของมาร (คือกิเลส) ได้ ท่านผู้อยากรู้ครับ เห็นพระบาลีชัดเจนนะครับ

"เอกจรํ" เอกะ=หนึ่งเดียว จรํ=จรไปหรือเที่ยวไป

ในพระสูตรพระองค์ทรงตรัสไว้ชัดเจน ไม่ต้องตีความอะไรมากมาย 
ส่วนพระอภิธรรมที่

ท่านอรรถกถากล่าวไว้ ล้วนกล่าวถึงอาการของจิต(เจตสิก)ทั้งนั้น  ซึ่งจากคำกล่าวอ้าง

ข้างบนที่กล่าวมานั้น   แสดงว่า เขาเชื่อว่า พระอภิธรรม นั้นไม่ตรงตามพระสูตร  ซึ่งไม่

เชื่อถือ  ในขณะที่อภิธรรมกล่าวไว้ว่า จิต เกิดดับ   และกล่าวว่า อภิธรรม ที่กล่าวว่า จิต

เกิดดับ นั้นเป็นเพียงกล่าวถึงอาการของจิต

รบกวนขอความกระจ่างด้วยครับ

 


  "ธรรมและวินัยใด"

  ธรรม,ธรรมะ,ธัมมะ =  ทุกสิ่งที่มีจริง จำแนกเป็นปรมัตถธรรม 4 ประการ

 ปรมัตถธรรม 4 ได้แก่ จิจตสิก รูนิพพาน 

  มีอธิบายอย่างละเอียดในพระอภิธรรม

 อภิธรรม คือชื่อเรียกของ สภาพธรรมะอันละเอียดยิ่ง 

เป็นส่วนหนึ่งในพระธรรมวินัย

  พระสูตร เป็นเรื่องราว ที่ต้องอาศัยพระอภิธรรมขยายความ เพื่อความเข้าใจ

 พระวินัย เป็นข้อบัญญัติ ที่ต้องอาศัยพระอภิธรรมขยายความ เพื่อความเข้าใจ

  พระอภิธรรม เป็นพระธรรมส่วนละเอียด กล่าวถึงขั้นปรมัตถ์  การอบรมเจริญปัญญา

   ผู้ที่เจริญสติปัฏฐาน จะขาดความเข้าใจในพระอภิธรรมไม่ได้

  เพราะพระอภิธรรมเป็นส่วนที่อธิบายหนทางดับทุกข์โดยตรง 

  เป็นคำสอนที่เป็นเหตุให้เกิดปัญญาที่จะค่อยๆ ละคลายกิเลสตามลำดับขั้น

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ