พระภิกษุยืนถ่ายปัสสาวะ
 
ทรง
วันที่  21 ต.ค. 2552
หมายเลข  14021
อ่าน  1,487

พระภิกษุยืนถ่ายปัสสาวะมีปรากฎอยูในพระสูตรเล่มไหน หรือคัมภีร์เล่มไหนบ้าง


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 21 ต.ค. 2552

พระบัญญัติเรื่องการยืนถ่ายปัสสาวะ มีปรากฏในพระวินัยปิฎก เสขิยสิกขาบท

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๒ - หน้าที่ 943

  ปกิณกะ  ๓  สิกขาบท ปาทุกาวรรค  สิกขาบทที่  ๑๓ [๘๗๖]  สาวัตถีนิทาน.  ครั้งนั้น  พระฉัพพัคคีย์ยืนถ่ายอุจจาระบ้างถ่ายปัสสาวะบ้าง. . . พระบัญญัติ ๒๑๘.  ๗๓.  ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า  เราไม่อาพาธ  จักไม่ยินถ่ายอุจจาระ  หรือปัสสาวะ. สิกขาบทวิภังค์ อันภิกษุผู้ยืนอยู่  มิใช่ผู้อาพาธ  ไม่พึงถ่ายอุจจาระ  หรือถ่ายปัสสาวะภิกษุใดอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อมิใช่ผู้อาพาธ  ยืนถ่ายอุจจาระก็ดี  ยืนถ่ายปัสสาวะก็ดี  ต้องอาบัติทุกกฏ.........

.... ๒๑๙. ๗๔.  ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า  เราไม่อาพาธ  จักไม่ถ่ายอุจจาระ  ปัสสาวะ  หรือบ้วนเขฬะ  บนของสดเขียว........  ๗๕.  ก.  ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่ถ่ายอุจจาระ  ปัสสาวะ  หรือบ้วนเขฬะ  ในน้ำ....

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ