เคารพในธรรม

 
เบน
วันที่  30 ส.ค. 2552
หมายเลข  13405
อ่าน  2,530

ได้ทราบว่า พระภิกษุไม่ควรกล่าวธรรมแก่คนที่ไม่เจ็บป่วยแต่นั่ง เป็นการไม่เคารพธรรม การเคารพธรรมในขณะที่ภิกษุกล่าวธรรม ควรกระทำอย่างไรในขณะที่ภิกษุผู้แสดงธรรมยืนและนั่ง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 31 ส.ค. 2552

การแสดงความเคารพในธรรมในขณะนั้น ก็คือเคารพผู้กำลังแสดง ถ้าท่านยืน เรานั่งเราควรยืน ถ้าผู้แสดงนั่งอาสนะต่ำ เรานั่งอาสนะสูง ควรลงจากอาสนะสูงกว่า นั่งบนอาสนะที่เสมอกันหรือต่ำกว่า ...

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่ ... เคารพในธรรม หนักในธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ไม่ระบุ
วันที่ 31 ส.ค. 2552

ไม่พูดคุย ไม่ถามแทรก รู้จังหวะถามที่เหมาะสม ไม่หลับ ไม่ซึม ไม่ทำอย่างอื่น ตั้งหน้าตั้งตาจำให้ได้ และทำความเข้าใจให้ดี ครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วันใหม่
วันที่ 31 ส.ค. 2552

อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ

แม้นี้ก็เป็นรัตนะอันประณีตคือพระพุทธเจ้า ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์ทั้งหลาย ธรรมเป็นสิ่งที่มีค่า เป็นของสูง ผู้ที่แสดงกำลังแสดงสิ่งที่เลิศ จึงควรเคารพในสิ่งที่เลิศ ผู้แสดงจึงต้องอยู่ในอิริยาบถเสมอหรือสูงกว่าผู้ฟัง เป็นต้น

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ทุติยภาค เล่ม ๒ - หน้าที่ 938

เรื่องภรรยาของบุรุษจัณฑาล

[๘๗๑] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว ภรรยาของบุรุษจัณฑาลคนหนึ่งในพระนครพาราณสีได้ทั้งครรภ์ นางได้บอกแก่สามีว่า นาย ดิฉัน กำลังตั้งครรภ์ ดิฉันอยากรับประทานมะม่วง.

สามีตอบว่า มะม่วงไม่มี เพราะไม่ใช่หน้ามะม่วง.

นางกล่าวว่า ถ้าไม่ได้รับประทาน ดิฉันจักตาย.

สมัยนั้น ต้นมะม่วงของหลวงมีผลไม่วาย มีอยู่ต้นหนึ่ง บุรุษจัณฑาลนั้น เดินเข้าไปที่ต้นมะม่วงนั้น ครั้นแล้วได้ขึ้นไปแฝงอยู่บนต้นมะม่วงนั้น พอดี พระเจ้าแผ่นดินได้เสด็จไปถึงต้นมะม่วงนั้น ครั้นแล้วประทับนั่งบนพระราชอาสน์สูง ทรงเรียนมนต์กับพราหมณ์ปุโรหิต บุรุษจัณฑาลคิดว่า พระเจ้าแผ่นดิน พระองค์นี้ประทับนั่งบนพระราชอาสน์สูงเรียนมนต์ ชื่อว่าไม่เคารพธรรม และ พราหมณ์คนนี้นั่งบนอาสนะต่ำ สอนมนต์แก่พระเจ้าแผ่นดินผู้ประทับนั่งบน พระราชอาสน์สูงก็ชื่อว่าไม่เคารพธรรม ส่วนเราผู้ลักมะม่วงของหลวง เพราะ เหตุแห่งสตรีก็ชื่อว่าไม่เคารพธรรมเหมือนกัน แท้จริง การกระทำทั้งนี้ ล้วนต่ำทรามทั้งนั้น

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pornpaon
วันที่ 1 ก.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
suwit02
วันที่ 2 ก.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
วันที่ 3 ก.ย. 2552

ในพระไตรปิฏกก็มีแสดงไว้ เช่น นางเวรหัญจานี ได้นั่งในที่สูง ใส่รองเท้า คลุมผ้าที่ศีรษะ และได้นิมนต์ให้พระอุทายีแสดงธรรม ท่านพระอุทายีเคารพในธรรม ก็บอกกับ นางเวรหัญจานีว่า เวลาจักมีน้องหญิง ก็คือยังไม่แสดงธรรมในวันนั้น แต่ในวันต่อมา นางเวรหัญจานี ได้ถอดรองเท้า นั่งในที่ต่ำ และเอาผ้าคลุมศีรษะออก ท่านพระอุทายี จึงได้แสดงธรรมให้นางเวรหัญจานีฟังค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เซจาน้อย
วันที่ 4 ม.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
jaturong
วันที่ 4 ม.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ