ประโยชน์ของความเข้าใจ ธรรมตามความเป็นจริง

 
opanayigo
วันที่  30 ส.ค. 2552
หมายเลข  13407
อ่าน  816

ข้อความบางตอนจากการบรรยายธรรม โดย ท่าน อ. สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ................................................ อกุศล ต้องเป็น อกุศล ต้องรู้ตามความเป็นจริง แต่ว่าแล้วแต่การสะสมมา ของแต่ละบุคคล ที่จะห้ามบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ให้กระทำอย่างนี้ก็ห้ามไม่ได้ ใช่ไหม ใครจะเป็นนักฟ้อนรำ นักเต้นรำ หรือใครจะมีอาชีพต่างๆ ก็แล้วแต่ การสะสมของบุคคลนั้น ที่แต่ก่อนเคยคิดว่าเป็นเรา ที่เลือกที่จะมีอาชีพอย่างนั้น อย่างนี้ แต่ความจริงแล้วเป็นอย่างนั้น อย่างนี้ ก็เป็นเพราะการที่ได้สะสมมา แต่ว่า ตราบใดที่ยังไม่บรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้า กิเลสก็ยังมี และอกุศลกรรมบถก็ ย่อมเกิดขึ้น เป็นไปตามกำลังของอกุศลธรรมนั้นๆ แล้วแต่ว่าจะเป็นอกุศลธรรม ที่แรงกล้า ในขณะใด ที่ถึงกับจะทำให้กระทำอกุศลกรรมหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม การเป็นผู้ที่รู้สภาพธรรมตรงตามความเป็นจริง รู้ว่าสภาพ ธรรมทั้งหลายเกิดปรากฏนั้น ไม่ใช่สัตว์ บุคคล แล้วก็เจริญอบรมระลึกรู้สภาพ นามธรรม และรูปธรรม ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ตาม ปรกติตามความเป็นจริง ไม่ว่าจะอยู่ ณ สถานที่ใด ในขณะใด และเมื่อปัญญา สมบูรณ์ขึ้น แทงตลอดในสภาพธรรม รู้ชัดในสภาพธรรมตามความเป็นจริง ปัญญานั้นเองก็จะดับกิเลสที่จะเป็นเหตุให้กระทำอกุศลกรรม ที่จะให้ไปสู่อบาย ภูมิได้ เพราะฉะนั้น ไม่ว่าท่านผู้หนึ่ง ผู้ใด จะมีอาชีพใดในขณะนี้ ท่านก็ควรเป็นผู้ ที่อบรมเจริญสติปัฏฐาน ระลึกรู้สภาพของนามธรรม และรูปธรรม ที่เกิดปรากฏ ตามปกติความเป็นจริง สำหรับเรื่องของจิตใจ ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมาก ถ้า ปัญญาไม่รู้สภาพธรรมที่ปรากฏ ตามความเป็นจริง เป็นปรกติประจำวันก็ไม่ สามารถที่จะดับกิเลสได้เลย เพราะเหตุว่า กิเลสอยู่ที่จิต แล้วก็ถ้าท่านผู้ฟัง เป็นผู้ที่มีปรกติเจริญสติปัฏฐาน แล้วศึกษาธรรมจะเห็นว่า ธรรมที่พระผู้มีพระ ภาคทรงแสดงนั้นเกื้อกูลโดยละเอียดยิ่งขึ้น กราบอนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 3  
 
พุทธรักษา
วันที่ 31 ส.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 31 ส.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เมตตา
วันที่ 31 ส.ค. 2552


การศึกษาพระธรรม ธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นเกื้อกูลโดยละเอียด

ทรงแสดงถึงกิเลสที่สะสมอยู่มากมายในจิตไม่ว่าจะเป็นโลภะ โทสะ และความไม่

รู้ ล้วนเป็นต้นเหตุให้เกิดการกระทำอกุศลกรรม จึงไม่ควรมองข้ามแม้อกุศลจิตเพียงเล็ก

น้อยซึ่งจะสะสมสืบต่อไปในจิต จนมีกำลังที่จะกระทำอกุศลกรรมบถได้ ทรงแสดงถึง

ผลที่จะได้รับจากการกระทำอกุศลกรรมไว้ ความทุกข์ทรมานในทุคติภูมินั้นแสนสาหัสหนักหนา ทรงแสดงถึงกุศลแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่ามองข้าม ค่อยๆ ขัดเกลากิเลสที่มี

อยู่แม้กุศลขั้นทาน ขั้นศีล ก็ยังเป็นไปกับวัฏฏ์ ทรงแสดงหนทางที่จะดับกิเลสหมด

สิ้นเป็นสมุจเฉท พ้นจากทุกข์ทั้งปวง ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะ ซึ่งก็คือ

การอบรมเจริญสติปัฏฐาน จะเห็นว่า ธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นเกื้อกูลโดย

ละเอียดยิ่งขึ้น กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pornpaon
วันที่ 31 ส.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ทศพล.com
วันที่ 31 ส.ค. 2552

กราบเคารพท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง ท่านอาจารย์ได้นำเอาพระธรรมมาแสดงให้ผู้ที่สนใจใคร่ศึกษา สะสมมาที่จะฟัง เพื่อที่จะเกิดปัญญาจากความรู้ความเข้าใจของ

ตัวเอง สุดแล้วแต่ กำลังความสามารถ ในคำบรรยาย ของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวน-

เขตต์ เราๆ ท่านๆ มักจะพบคำว่า สติระลึกรู้ลักษะสภาพธรรมตามความเป็นจริง สำหรับ

ผม ผมคิดว่าการเข้าใจ ลักษณะการเกิดดับของสภาพธรรมยากมาก สำหรับตัวผมเอง

ไหนๆ ก็ไหนๆ เอาให้ตรงหัวข้อไปอีกนิด ทำไงได้เกิดมาเป็นคนมีโลภะ โทสะ โมหะ

มาก แต่ก็อยากเป็นคนดีเหมือนกันนะครับ ทำไงได้ละครับไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา

ผมก็ได้แต่เพียงมั่นคงในสิ่งที่ถูกต้อง กราบอนุโมทนาด้วยความเคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Jans
วันที่ 31 ส.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
khampan.a
วันที่ 31 ส.ค. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
คุณ
วันที่ 1 ก.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
paderm
วันที่ 1 ก.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
suwit02
วันที่ 2 ก.ย. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ