ลักษณะของจาคะ [ธาตุวิภังคสูตร] และ ทาน [มงคลสูตร]
 
orawan.c
orawan.c
วันที่  16 ส.ค. 2552
หมายเลข  13211
อ่าน  2,778

ข้อความบางตอนจาก ธาตุวิภังคสูตร แสดงถึงลักษณะ จาคะ

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม ๓ ภาค ๒- หน้าที่ 343

   อนึ่ง   บุคคลนั่นแล   ยังไม่ทราบในกาลก่อน    จึงเป็นอันพรั่งพร้อมสมาทานอุปธิเข้าไป    อุปธิเหล่านั้นเป็นอันเขาละได้แล้ว ถอนรากขึ้นแล้ว  ทำให้เหมือนตาลยอดด้วนแล้ว   ถึงความเป็นอีกไม่ได้     มีความไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดา  เพราะฉะนั้น  ผู้ถึงพร้อมด้วยการสละอย่างนี้   ชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะอันเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจอย่างยิ่งประการนี้.   ก็จาคะนี้  คือความสละคืนอุปธิทั้งปวง  เป็นจาคะอันประเสริฐยิ่ง. 

จาคะ  จึงหมายถึง การสละทั้งกิเลส และขันธ์ ด้วยครับ

อธิบาย เรื่องลักษณะของทาน  ข้อความบางตอน จาก มงคลสูตร


  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๖- หน้าที่ 171

    ที่ชื่อว่า   ทาน  เพราะอรรถว่าสิ่งของเป็นเครื่องให้.   มีคำอธิบายว่าสิ่งของของตนอันบุคคลย่อมมอบให้แก่ผู้อื่น.

เจตนาเป็นเครื่องบริจาคทานวัตถุ   ๑๐   อย่าง    มีข้าวเป็นต้น    ซึ่งมี

ความยินดีในเบื้องต้น   เจาะจงผู้อื่น  ชื่อว่า  ทาน.

   อีกอย่างหนึ่ง  อโลภะ  ที่สัมปยุตด้วยเจตนานั้น   ชื่อว่า  ทาน.     ด้วยว่า

บุคคลย่อมมอบให้ซึ่งวัตถุนั้นแก่บุคคลอื่น ด้วยอโลภะนั้น    เพราะเหตุนั้น  ท่าน

จึงกล่าวว่า  ที่ชื่อว่า   ทาน  เพราะอรรถว่าวัตถุเป็นเครื่องให้.   ทานนั้น  พระผู้มี

พระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นมงคล    เพราะเป็นเหตุให้ได้บรรลุผลวิเศษทั้งหลายอัน

เป็นไปในปัจจุบันและสัมปรายภพ   มีความเป็นที่รักของชนเป็นอันมากเป็นต้น.

ก็ในข้อนี้    พึงระลึกถึงพระสูตรทั้งหลาย    มีอาทิอย่างนี้ว่า   ดูก่อนสีหะ  ทายก

ที่เป็นทานบดี  ย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจของชนเป็นอันมาก   ดังนี้.  

  อีกอย่างหนึ่ง  ชื่อว่า  ทานมี ๒ อย่างคือ  อามิสทาน   และธรรมทาน

ในทาน  ๒  อย่างนั้น    อามิสทาน    มีประการอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วนั้นแล.

สรุปคือ ทาน เป็นเจตนาที่สละวัตถุ    แต่จาคะ สละกิเลส และขันธ์ ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
opanayigo
วันที่ 19 ส.ค. 2552

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 20 ส.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 15 มี.ค. 2556

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
phawinee
phawinee
วันที่ 30 ต.ค. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

อนุโมทนาในกุศลของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
จิตและเจตสิก
จิตและเจตสิก
วันที่ 12 มี.ค. 2558

สาธุ  ขออนุโมทนา ฯ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ