การตอกลิ่ม [อาณีตสูตร]
 
orawan.c
orawan.c
วันที่  16 ส.ค. 2552
หมายเลข  13209
อ่าน  1,353

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒ - หน้าที่ 738 

๗.  อาณีตสูตร   ว่าด้วยการตอกลิ่ม [๖๗๒]  พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่  ณ  พระเชตวัน  อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี...  พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่า  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เรื่องเคยมีมาแล้ว  ตะโพนชื่ออานกะของพวกกษัตริย์ผู้มีพระนามว่า  ทสารหะ  ได้มีแล้ว  เมื่อตะโพนแตก  พวกทสารหะได้ตอกลิ่มอื่นลงไป  สมัยต่อมาโครงเก่าของตะโพนชื่ออานกะก็หายไป  ยังเหลือแต่โครงลิ่ม  แม้ฉันใด  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  พวกภิกษุในอนาคต  เมื่อเขากล่าวพระสูตรที่ตถาคตกล่าวแล้ว  อันลึก  มีอรรถ อันลึก  เป็นโลกุตตระ  ประกอบด้วยสุญญตธรรมอยู่  จักไม่ปรารถนาฟังจักไม่เข้าไปตั้งจิตเพื่อรู้  และจักไม่สำคัญธรรมเหล่านั้น  ว่าควรเล่าเรียนว่าควรศึกษา  แต่ว่าเมื่อเขากล่าวพระสูตรอันนักปราชญ์รจนาไว้  อันนักปราชญ์ร้อยกรองไว้  มีอักษรอันวิจิตร  มีพยัญชนะอันวิจิตร  เป็นของภายนอก  เป็นสาวกภาษิตอยู่  จักปรารถนาฟังด้วยดี  จักเงี่ยโสตลงสดับ จักเข้าไปตั้งไว้ซึ่งจิตเพื่อรู้  และจักสำคัญธรรมเหล่านั้น  ว่าควรเรียนควรศึกษา. [๖๗๓]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  พระสูตรเหล่านั้น  ที่ตถาคตกล่าวแล้ว  อันลึก มีอรรถอันลึก เป็นโลกุตตระ  ประกอบด้วยสุญญตธรรม  จักอันตรธาน  ฉันนั้นเหมือนกัน  เพราะเหตุดังนี้นั้น  เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า  เมื่อเขากล่าวพระสูตรที่ตถาคตกล่าวแล้ว  อันลึก  มีอรรถอันลึกเป็นโลกุตตระ  ประกอบด้วยสุญญตธรรม  อยู่  พวกเราจักฟังด้วยดี  จักเงี่ยโสตลงสดับ  จักเข้าไปตั้งไว้ซึ่งจิตเพื่อรู้  และจักสำคัญธรรมเหล่านั้นว่าควรเรียน  ควรศึกษา  ดังนี้  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละ.   จบอาณีสูตรที่  ๗


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 20 ส.ค. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ