พระโพธิสัตว์
 
orawan.c
orawan.c
วันที่  16 ส.ค. 2552
หมายเลข  13210
อ่าน  5,587

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่ม ๙ ภาค ๓ - หน้าที่ 588

  ทำความตั้งใจแน่วแน่เพื่อสัมโพธิญาณในสำนักของพระพุทธเจ้าในกาลก่อน ด้วยใจและวาจาว่า  แม้เราก็จะเป็นเช่นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พึงยังประโยชน์สุขให้สำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายโดยชอบนั่นแล.  มหาบุรุษมีอุปนิสัยสมบูรณ์อย่างนี้  ความวิเศษใหญ่ การกระทำต่างใหญ่  ด้วยสาวกโพธิสัตว์และปัจเจกโพธิสัตว์ของมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยเพศ  ปรากฏด้วยอุปนิสสยสมบัติย่อมปรากฏจากอินทรีย์  การปฏิบัติและความเป็นผู้ฉลาด.  คนนอกนี้มิได้ปฏิบัติเหมือนอย่างมหาบุรุษในโลกนี้ผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสสัยมีอินทรีย์บริสุทธิ์  มีญาณบริสุทธิ์  มหาบุรุษเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น.  มิใช่เพื่อประโยชน์ตน. ฯลฯ
   ฉะนั้นพึงทราบโดยนัยดังกล่าวแล้ว  ในวิสุทธิมรรคนั้นแล.  จริงอยู่ในวิสุทธิมรรคนั้นท่านกล่าวด้วยอำนาจแห่งสาวกโพธิสัตว์อย่างเดียว.  ในที่นี้ควรกล่าวทำความเป็นผู้ฉลาดในอุบาย   คือกรุณาด้วยอำนาจแห่งพระมหาโพธิสัตว์  ความต่างกันมีด้วยประการฉะนี้.  พึงทราบลำดับแห่งเนกขัมมบารมี ในที่นี้อย่างนี้แล.  ฯลฯโดยนัยดังกล่าวแล้วในวิสุทธิมรรคนั้นนั่นแล.  ปัญญามาแล้วด้วยอำนาจแห่งสาวกโพธิสัตว์  ในภาวนาปัญญานั้นอย่างเดียว.  ในที่นี้ด้วยอำนาจแห่งพระมหาโพธิสัตว์  พึงกล่าวถึงภาวนาปัญญา   ทำความเป็นผู้ฉลาดในอุบาย  คือกรุณาเป็นเบื้องแรก.  พึงตั้งวิปัสสนาไว้ในปฏิปทาญาณทัสนวิสุทธิเท่านั้นยังไม่ถึงญาณทัสสนวิสุทธิ  นี้เป็นความต่างกัน . พึงทราบลำดับแห่งการปฏิบัติปัญญาบารมีในที่นี้  ด้วยประการ


  ความคิดเห็น 1  
 
opanayigo
วันที่ 19 ส.ค. 2552

ไพเราะซาบซึ้ง

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
suwit02
วันที่ 20 ส.ค. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ