พระสัทธรรมกำลังเลือนหายไป [สัทธรรมปฏิรูปกสูตร]
 
orawan.c
orawan.c
วันที่  16 ส.ค. 2552
หมายเลข  13208
อ่าน  1,428

 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒ - หน้าที่ 631

    ๑๓.   สัทธรรมปฏิรูปกสูตร ว่าด้วยพระสัทธรรมกำลังเลือนหายไป [๕๓๑]  สมัยหนึ่ง  พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่  ณ  พระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   ณ  ครั้งนั้น   ท่านพระ-  มหากัสสปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ   ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ถวายอภิวาทแล้วนั่ง  ณ   ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นท่านพระมหากัสสปนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลถามว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อะไรหนอแลเป็นเหตุ    เป็นปัจจัย    ให้เมื่อก่อนสิกขาบทมีน้อยและภิกษุตั้งอยู่ในพระอรหัตผลมีมาก   และอะไรเป็นเหตุ    เป็นปัจจัย    ให้บัดนี้สิกขาบทมีมากและภิกษุตั้งอยู่ในพระอรหัตผลมีน้อย. [๕๓๒]  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า   ดูก่อนกัสสป    ข้อนั้นเป็นอย่างนี้คือ   เมื่อหมู่สัตว์เลวลง    พระสัทธรรมกำลังเลือนหายไป  สิกขาบทจึงมีมากขึ้น  ภิกษุที่ตั้งอยู่ในพระอรหัตผลจึงน้อยเข้า  สัทธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใด    ตราบนั้นพระสัทธรรมก็ยังไม่เลือนหายไป  และสัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นในโลกเมื่อใด   เมื่อนั้นพระสัทธรรมจึงเลื่อนหายไปทองเทียมยิ่งไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใด    ตราบนั้นทองคำธรรมชาติก็ยังไม่ หายไป    และเมื่อทองเทียมเกิดขึ้น      ทองคำธรรมชาติจึงหายไปฉันใดพระสัทธรรมก็ฉันนั้น  สัทธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใด   ตราบนั้นพระสัทธรรมก็ยังไม่เลื่อนหายไป เมื่อสัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อนั้นพระสัทธรรมจึงเลือนหายไป.     ฯลฯ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
แกม
วันที่ 30 ก.ค. 2556

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
แกม
วันที่ 30 ก.ค. 2556

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แกม
วันที่ 30 ก.ค. 2556

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ