กำลังของเสขบุคคล ๕ [วิตถตสูตร]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  4 ส.ค. 2552
หมายเลข  13084
อ่าน  821

      พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ 3
                                
            
๒. วิตถตสูตร  ว่าด้วยกำลังของเสขบุคคล ๕    [๒]   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย     กำลังของเสขบุคคล  ๕  ประการนี้  ๕ประการเป็นไฉน  คือ  กำลัง  คือ  ศรัทธา   กำลัง   คือ  หิริ  กำลัง   คือโอตตัปปะ  กำลัง  คือ  วิริยะ  กำลัง  คือ  ปัญญา   ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็กำลัง  คือ  ศรัทธาเป็นไฉน   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกในธรรม

วินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธา  ย่อมเชื่อพระปัญญาเครื่องตรัสรู้ของตถาคตว่า แม้

เพราะเหตุนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เอง

โดยชอบ  ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ   เสด็จไปดีแล้ว   ทรงรู้แจ้งโลก

เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก    ไม่มีผู้อื่นจะยิ่งกว่า   เป็นศาสดาของเทวดา

และมนุษย์ทั้งหลาย  เป็นผู้เบิกบานแล้ว   เป็นผู้จำแนกธรรม    นี้เรียกว่า

กำลัง  คือ  ศรัทธา.         ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ก็กำลัง  คือ  หิริเป็นไฉน

อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีหิริ    ย่อมละอายต่อกายทุจริต    วจีทุจริต

มโนทุจริต  ย่อมละอายต่อการประกอบธรรมอันเป็นบาปอกุศล   นี้เรียกว่า

กำลัง  คือ  หิริ.    ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   ก็กำลัง   คือ  โอตตัปปะเป็นไฉน

อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีโอตตัปปะ      ย่อมสะดุ้งกลัวต่อกายทุจริต

วจีทุจริต    มโนทุจริต      ย่อมสะดุ้งกลัวต่อการประกอบธรรมอันเป็นบาป

อกุศล  นี้เรียกว่า กำลัง  คือ  โอตตัปปะ.     ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   ก็กำลัง

คือ  วิริยะเป็นไฉน  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมปรารภความเพียร  เพื่อละ

อกุศลธรรมทั้งหลาย   เพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อม   เป็นผู้มีกำลัง มีความ

บากบั่นมั่นคง    ไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรม    นี้เรียกว่า  กำลัง  คือ  วิริยะ.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ก็กำลัง คือ ปัญญาเป็นไฉน  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้

เป็นผู้มีปัญญา  ประกอบด้วยปัญญาเครื่องหยั่งถึงความเกิดขึ้นและดับ เป็น

อริยะ  ชำแรกกิเลสเป็นเครื่องให้ถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบ นี้เรียกว่า

กำลัง  คือ  ปัญญา.


Tag  กำลังของเสขบุคคล ๕

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 5 ส.ค. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ