ปัญญาของผู้ที่ไม่ใช่ติเหตุกบุคคล
 
Sam
วันที่  5 มิ.ย. 2552
หมายเลข  12580
อ่าน  807

ขอเรียนถามเกี่ยวกับปัญญาของผู้ที่ปฏิสนธิในภูมิมนุษย์ โดยไม่มีอโมหเหตุ (ปัญญาเจตสิก) เกิดในปฏิสนธิกาลครับว่า

1. เมื่อเจริญสมถภาวนา จะบรรลุอุปปจารสมาธิ หรืออัปปนาสมาธิได้หรือไม่

2. เมื่อเจริญวิปัสสนาภาวนา จะเกิดสติปัฏฐาน หรือปัญญาขั้นวิปัสสนาญาณได้หรือไม่

3. สำหรับกัลยาณปุถุชนผู้ที่สะสมปัญญามามากแล้วในอดีตชาติ จะเกิดในสุคติภูมิในชาติปัจจุบัน (หรือชาติต่อๆ ไป) โดยปฏิสนธิเป็นอเหตุกบุคคล หรือทวิเหตุกบุคคล ซึ่งจะเป็นปัจจัยให้ไม่สามารถบรรลุอริยสัจธรรมในชาตินั้นและในภูมินั้นได้หรือไม่ครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 5 มิ.ย. 2552

๑. บรรลุอุปปจารสมาธิ หรืออัปปนาสมาธิไม่ได้ครับ เพราะปฏิสนธิเป็นเครื่องกั้น

๒. สติปัฏฐานอาจเกิดได้ แต่ปัญญาขั้นวิปัสสนาญาณเกิดไม่ได้ครับ

๓. ได้ครับ เป็นไปได้ทั้งหมด

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 6 มิ.ย. 2552

บุคคลที่ปฏิสนธิด้วยทวิเหตุ ไม่ประกอบด้วยปัญญา ไม่สามารถบรรลุ มรรค ผล นิพพาน แม้แต่จะทำฌาน ฌานก็ไม่เกิด แต่สามารถเจริญปัญญาและสะสมปัญญาได้ ส่วนบุคคลที่ปฏิสนธิด้วยติเหตุกบุคคล ก็ไม่ใช่ว่าจะบรรลุทุกคน ถ้าประมาท นอกจากจะไม่บรรลุฌานและ มรรค ผล นิพพานแล้ว ยังเป็นเหตุให้ไปอบายภูมิ เช่น พระเทวทัต

 
  ความคิดเห็น 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 6 มิ.ย. 2552

ขอเรียนถามท่านอาจารย์วิทยากรค่ะ สำหรับผู้ที่ปฎิสนธิด้วยอเหตุกะกุศลวิปากเป็นมนุษย์ หรือเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาพิการแต่กำเนิด บ้า ใบ้ บอด หนวก สามารถที่จะฟังพระธรรม และสะสมปัญญาได้หรือไม่ค่ะ

ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 7 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
prachern.s
วันที่ 7 มิ.ย. 2552

เรียนความเห็นที่ ๓

พวกอเหตุกสัตว์ก็สามารถฟังธรรมสะสมปัญญาได้บ้าง แต่ยากครับ เว้นแต่ผู้มีปัญญาสะสมมามากเช่นพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย แต่ส่วนใหญ่แล้วพวกอเหตุกสัตว์ จะไม่สามารถรู้คำสุภาษิตหรือทุพภาษิตได้ ดังนั้นการสะสมปัญญาของพวกอเหตุกสัตว์ จึงเป็นเรื่องยาก แต่ใช่ว่าจะไม่ได้เสียเลย

 
  ความคิดเห็น 6  
 
Sam
วันที่ 7 มิ.ย. 2552

แม้แต่ปฏิสนธิจิตเพียงขณะเดียวในปฏิสนธิกาล ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งแก่จิตดวงอื่นๆ ซึ่งนับจำนวนไม่ได้ในปวัตติกาล ธัมมะเป็นอภิธรรมช่างยิ่งใหญ่เกินอำนาจบังคับบัญชาของผู้ใดจริงๆ

ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
ปริศนา
วันที่ 7 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 7 มิ.ย. 2552

ในพระไตรปิฎกมีแสดงไว้ว่า ค้างคาว ๕๐๐ ได้ฟังธรรมที่พระภิกษุแสดง ก็จำนิมิตในเสียงว่าเป็นเสียงธรรมะ ภายหลังก็มาเป็นภิกษุ ๕๐๐ และได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
พุทธรักษา
วันที่ 7 มิ.ย. 2552

เมื่อได้อ่าน และพิจารณาตาม ... ซ้ำอีกหลายรอบ เริ่ม "เข้าใจขึ้น" บ้างแล้วค่ะ.

ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่าน ที่กรุณาแนะนำ ค่ะ.

 
  ความคิดเห็น 10  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 8 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 8 มิ.ย. 2552
ขออนุโมทนาครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ