Print 
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเกื้อกูลให้สติระลึก
 
บ้านธัมมะ
วันที่  13 พ.ค. 2552
หมายเลข  12340
อ่าน  2,438

 

     ท่านพระอานนท์กล่าวว่า... แม้โดยปริยายนี้แล จักขุวิญญาณนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสบอก เปิดเผย ประกาศแล้วว่า  แม้เพราะเหตุนี้  วิญญาณนี้เป็นอนัตตา ดังนี้ ข้อความซ้ำต่อไปตลอดไปถึงโสตวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และมโนวิญญาณ โดยนัยเดียวกัน

     พระสูตรนี้แสดงให้เห็น.....ประโยชน์ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดโดยตลอด ในเรื่องของวิญญาณทั้งหลาย ซึ่งเป็นนามธรรม ถ้าสามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้โดยสติปัฏฐานเดียว พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงธรรมอื่นเพื่อประโยชน์อะไร ไม่ว่าจะเป็นการเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การลิ้มรส การรู้สิ่งกระทบสัมผัส การคิดนึก  ความสุข ความทุกข์  ความจำฯลฯ เป็นอันมาก  ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเกื้อกูลให้สติระลึก  ให้ปัญญาพิจารณาศึกษา รู้ชัด จนดับความสงสัย และความเห็นผิดที่ยึดถือนามธรรมและรูปธรรมได้เป็นสมุจเฉท และที่กล่าวว่าสามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้โดยไม่ต้องรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม ตามปรกติตามความเป็นจริงนั้นก็แสดงความเคลือบแคลงสงสัยแล้วว่าจะรู้นามอื่นรูปอื่นไม่ได้ มิฉะนั้น ก็จะไม่กล่าวว่า ให้รู้เพียงนามเดียวรูปเดียว

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 14 พ.ค. 2552 10:03 น.

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khan
วันที่ 14 มิ.ย. 2553 10:55 น.

     ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเกื้อกูลให้สติระลึก ให้ปัญญาพิจารณาศึกษา รู้ชัด จนดับความสงสัย   และความเห็นผิดที่ยึดถือนามธรรมและรูปธรรมได้เป็นสมุจเฉท      

     .....ถึงข้อความข้างต้นนี้ จนกว่าจะรู้ชัดคงต้องศึกษาและฟังวิทยูออนไลน์ของท่านอาจารย์ ต่อไปค่ะ ตามเหตุตามปัจจัยของตัวเราเอง ยากหน่อยแต่ก็ยินดีที่จะฟังต่อไปเรื่อย ๆ ค่ะ จนกว่าจะถึงขั้นความเกิดดับค่ะ                                         

ขออนุโมทนาค่ะ 
                                                                

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
รษิพร
วันที่ 5 พ.ย. 2553 12:05 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pamali
วันที่ 12 ม.ค. 2554 21:42 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 17 มี.ค. 2556 03:51 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
papon
papon
วันที่ 9 ต.ค. 2556 14:45 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Komsan
วันที่ 31 ก.ค. 2558 10:07 น.

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
peem
วันที่ 12 ธ.ค. 2558 08:24 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 12 ต.ค. 2559 14:02 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ