ละความโกรธได้เป็นอนาคามี [โกธสูตร]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  3 มี.ค. 2552
หมายเลข  11439
อ่าน  769

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เล่ม ๑ ภาค ๔ - หน้าที่ 85 ๔. โกธสูตร ว่าด้วยละความโกรธได้เป็นอนาคามี

[๑๘๒]  จริงอยู่  พระสูตรนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้ว  พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้ว  เพราะเหตุนั้น  ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่า  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งได้  เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลาย  เพื่อความเป็นพระอนาคามี  ธรรมอย่างหนึ่งเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่ง  คือโกธะได้  เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามี. พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้ว  ในพระสูตรนั้น  พระผู้มี- พระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์นี้ดังนี้ว่า ชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลาย  รู้ชัดด้วยดี ซึ่งโกธะ  อันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โกรธไปสู่ ทุคติ  แล้วละได้  ครั้นละได้แล้ว  ย่อม ไม่มาสู่โลกนี้อีกในกาลไหนๆ .


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 4 มี.ค. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ