การแสดงธรรมของธรรมกึก [อรรถกถา สามัญญผลสูตร]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  3 มี.ค. 2552
หมายเลข  11445
อ่าน  693
พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 405

  ข้อความบางตอนจาก... อรรถกถา สามัญญผลสูตร

   เพราะฉะนั้น  ธรรมกถึกแม้อื่น  เมื่อแสดงธรรม

พึงแสดงศีลในเบื้องต้น   แสดงมรรคในท่ามกลาง

และแสดงนิพพานในที่สุด  นี้เป็นหลักของธรรมกถึก.

บทว่า  สาตฺถ  สพฺยญฺชน  ความว่า  ก็ผู้ใดมีเทศนาเกี่ยวด้วย

การพรรณนาถึงข้าวยาคูและภัตรหญิงและชายเป็นต้น  ผู้นั้นชื่อว่าแสดง

เทศนาพร้อมทั้งอรรถก็หาไม่  แต่พระผู้มีพระภาคเจ้า  ทรงละการแสดง

อย่างนั้น ทรงแสดงเทศนาเกี่ยวด้วยสติปัฏฐาน ๔  เป็นต้น. ฉะนั้น ท่านจึง

กล่าวว่า  ทรงแสดงพร้อมทั้งอรรถ  ดังนี้.


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ