ชื่อว่าศาสนาอันตรธาน [สัมปสาทนียสูตร]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  3 มี.ค. 2552
หมายเลข  11449
อ่าน  1,111

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๑ - หน้าที่ 251

  ปรินิพพาน  ๑  ธาตุปรินิพพาน  ๑.  ในปรินิพพานทั้ง  ๓  อย่างนั้น   การ  ดับรอบแห่งกิเลสได้มีแล้วที่โพธิบัลลังก์  การดับรอบแห่งขันธ์ได้มีที่เมืองกุสินารา  การดับแห่งธาตุจักมีในอนาคต.  ได้ยินว่า  ในเวลาที่ศาสนา
 
ทรุดลง  พระธาตุทั้งหลายก็จักไปรวมกันอยู่ในมหาเจดีย์ในเกาะตามพปัณ-ณีทวีปนี้  ต่อจากมหาเจดีย์ก็จักไปรวมกันอยู่ที่ราชายตนเจดีย์ในนาคทวีปต่อแต่นั้น   ก็จักไปสู่มหาโพธิบัลลังก์.   พระธาตุทั้งหลายจากภพแห่งนาคก็ดี จากพรหมโลกก็ดีจักไปสู่มหาโพธิบัลลังก์ทีเดียว. พระธาตุแม้มีประมาณเท่าเมล็ดพันธุ์ ผักกาด  ก็จักไม่อันตรธานไปเลย.  พระธาตุทั้งหมดก็จะรวมกันเป็นกองอยู่ในมหาโพธิบัลลังก์   รวมกันอยู่แน่นเหมือนกองทองคำฉะนั้นเปล่งฉัพพัณณรังสีออกมา.  พระธาตุเหล่านั้นจักแผ่ไปตลอดหมื่นโลกธาตุ.ต่อแต่นั้น  เทวดาในหมื่นจักรวาลก็ประชุมพร้อมกันแล้ว  กล่าวกันว่าพระศาสดาย่อมปรินิพพานไปในวันนี้  ศาสนาก็ย่อมทรุดโทรมไปในวันนี้นี้เป็นการได้เห็นครั้งสุดท้ายของเราทั้งหลายในบัดนี้   ดังนี้แล้ว  จักพากันกระทำความกรุณาอันยิ่งใหญ่   กว่าวันที่พระทศพลปรินิพพาน.  เว้นพระอนาคามีและพระขีณาสพเสีย   ภิกษุที่เหลือก็จักไม่สามารถดำรงอยู่ได้โดยภาวะของตน.   เตโชธาตุในบรรดาธาตุทั้งหลาย  ก็จักลุกพุ่งขึ้นไปจนถึงพรหมโลก  เมื่อมีพระธาตุแม้เท่าเมล็ดพันธุ์  ผักกาดอยู่   ก็จักลุกเป็นเปลวเดียวกัน  เมื่อธาตุทั้งหลายถึงความหมดแล้ว เตโชธาตุก็จักดับหายไป. เมื่อพระธาตุทั้งหลาย   ได้แสดงอานุภาพอันใหญ่หลวงอย่างนี้แล้วหายไปศาสนาก็เป็นอันชื่อว่าอันตรธานไป.


  ความคิดเห็น 1  
 
opanayigo
วันที่ 16 ม.ค. 2553

อนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ