พระนางมัลลิกาเกิดในอเวจี [เรื่องพระนางมัลลิกา]
 
paderm
paderm
วันที่  22 ก.พ. 2552
หมายเลข  11322
อ่าน  969

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓- หน้าที่ ๑๖๗

พระนางมัลลิกาเกิดในอเวจี

ก็ในอสทิสทานนั้น การบริจาคที่ทรงทำในวันหนึ่ง มีค่าถึงทรัพย์๑๔โกฏิ.ก็เศวตฉัตร

บัลลังก์ประทับนั่ง เชิงบาตร ตั่งสำหรับรองพระบาทของพระตถาคตเจ้า ๔ อย่างนี้

ได้มีค่านับไม่ได้. ในเวลาจะสิ้น พระชนม์ พระนางมัลลิกานั้นมิได้ทรงนึกถึงการบริจาค

ใหญ่ เห็นปานนั้น ทรงระลึกถึงกรรมอันลามกนั้นอย่างเดียว สิ้นพระชนม์แล้ว ก็บังเกิด

ในอเวจี. ก็พระนางมัลลิกานั้นได้เป็นผู้โปรดปรานของพระราชาอย่างยิ่ง.


  ความคิดเห็น 1  
 
คุณ
วันที่ 3 มี.ค. 2552
ขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ