โสดาปัตติผล
 
SURAPON
วันที่  14 ม.ค. 2552
หมายเลข  10910
อ่าน  2,845

คำว่าโสดาปัตติผล ละสังโยขน์ 3 หมายถึง ความเข้าใจในอนัตตา ศรัทธามั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ ดำรงตนอยู่ในศีล 5 ตลอดชีวิต ถูกต้องไหมครับ ขอคำอธิบายเพิ่มเติมด้วยครับ

ขอบพระคุณ


  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 14 ม.ค. 2552

พระโสดาบันมีศีล ๕ บริสุทธิ์ มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยไม่หวั่นไหว เข่น มีบุรุษ ยากจนคนหนึ่งได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า และได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน ท้าวสักกะ มาลองใจบุรุษยากจนให้ทรัพย์มากมาย ก็ไม่สามารถทำให้ศรัทธาบุรุษคนนั้นหวั่นไหว

 
  ความคิดเห็น 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 15 ม.ค. 2552

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระโสดาบันบุคคล เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้น ที่ประจักษ์แจ้งพระนิพพาน ถึงกระแสของพระนิพพาน เป็นครั้งแรก ดับกิเลสตามสมควรแก่มรรค พระโสดาบันบุคคล ดับสังโยชน์เบื้องต่ำได้ ๓ อย่างคือ สักกายทิฏฐิ ความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นตัวตน  เป็นเรา วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยในสภาพธรรม และสีลัพพตปรามาสะความลูบคลำยึดถือในข้อวัตรปฏิบัติที่ผิด ที่ไม่เป็นไปเพื่อการดับกิเลส นอกจากนั้น พระโสดาบัน สามารถดับ อิสสา (ความริษยา) และ มัจฉริยะ (ความตระหนี่) พร้อมทั้งละอคติ (ความลำเอียง) ได้ด้วย  สำหรับองค์คุณหรือภาวะของความเป็นพระโสดาบันนั้น มี ๔ ประการ คือ มีศรัทธาที่มั่นคงในพระพุทธเจ้า มีศรัทธามั่นคงในพระธรรม มีศรัทธามั่นคงในพระสงฆ์ และเป็นผู้มีศีลที่บริสุทธิ์ ครับ  

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 16 ม.ค. 2552
ขออนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
paderm
paderm
วันที่ 18 ม.ค. 2552
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 6  
 
pornpaon
วันที่ 23 ม.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 25 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ