...เมื่อพระธรรมยังดำรงอยู่
 
พุทธรักษา
วันที่  15 ม.ค. 2552
หมายเลข  10912
อ่าน  614

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ข้อความบางตอนจากคำนำ คู่มือศึกษาธรรม เล่มที่ ๒ "ธรรมบทสังคหะ"

เรียบเรียงโดย อาจารย์สมพร ศรีวราทิตย์

พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ ลึกซึ้งมาก ยากที่ผู้มีปัญญาน้อยจะหยั่งถึง เปรียบเหมือนกระต่ายน้อย ไม่สามารถที่จะเอาขาหยั่งถึงก้นมหาสมุทรอันลึกได้

เมื่อพระธรรมยังดำรงอยู่ พระพุทธเจ้า ก็ชื่อว่ายังดำรงอยู่ดังในการ พรรณา ภิกขุวรรค ว่า โย โข วกฺกลิ ธมฺมํ ปสฺสติ โส มํ ปสฺสติ โย มํ ปสฺสติ โส ธฺมมํ ปสฺสติ แปลว่า วักกลิ คนใดแล เห็นธรรม คนนั้น ชื่อว่า เห็นเรา คนใด เห็นเรา คนนั้น ชื่อว่า เห็นธรรม ดังนี้

ก็เมื่อพระธรรมยังดำรงอยู่ ย่อมสามารถที่เห็นพระพุทธเจ้าได้ โดยนามธรรมถ้าหากว่า พระพุทธเจ้าไม่ทรงอุบัติ พระธรรมก็ย่อมไม่ปรากฏอนึ่ง การที่จะได้พบเห็นพระพุทธเจ้าโดยพระรูปกายนั้น เป็นการยาก

โลกที่เราอาศัยอยู่นี้ ย่อมพินาศไปในมหากัปป์ใหญ่นี้แน่นอน โลกเกิดขึ้น และเสื่อมลงอย่างนี้ คือโลกเสื่อมลง ด้วยอำนาจกิเลส โลกเจริญขึ้น ด้วยอำนาจกุศล

เมื่อโลกพินาศด้วยไฟ ๗ ครั้ง ในครั้งที่ ๘ พินาศด้วยน้ำครั้งหนึ่ง โดยนัยนี้ เมื่อพินาศด้วยน้ำ ครบ ๗ ครั้งก็จะพินาศด้วยลม ครั้งหนึ่งเสมอ.

แต่ถ้าศึกษาในพระธรรมดีแล้วย่อมพ้นจากทุกข์นี้ได้

ด้วยกุศลแห่งธรรมทานนี้ ข้าพเจ้าขอให้ส่วนบุญแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่มีอุปการะ และ มิได้มีอุปการะ ขอให้มีความรุ่งเรืองในพระศาสนา และหลุดพ้นจากวัฏฏทุกข์จนถึงพระนิพพานทุกท่านเมื่อยังท่องเที่ยวอยู่ ขอให้เจริญ ด้วยมนุษย์สมบัติ และ สวรรค์สมบัติจนกระทั่งถึงพระนิพพาน เทอญ

สมพร ศรีวราทิตย์ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๔

ขออนุโมทนา  ความคิดเห็น 1  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 16 ม.ค. 2552

อนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ajarnkruo
วันที่ 16 ม.ค. 2552

เมื่อพระธรรมยังดำรงอยู่ เราก็ควรที่จะได้ศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูก เพื่อน้อมประพฤติปฏิบัติตาม เพื่ออบรมเจริญกุศลทุกประการ

...ขออนุโมทนาครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
suwit02
วันที่ 17 ม.ค. 2552

วักกลิ คนใดแล เห็นธรรม คนนั้น ชื่อว่า เห็นเราคนใด เห็นเรา คนนั้น ชื่อว่า เห็นธรรม  ดังนี้

สาธุ

ผมขอเสนอลิ้งค์ธรรมบท ที่กล่าวในกระทู้ ดังนี้ครับ

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หน้าที่ 392

๑๐. เรื่องพระวักกลิเถระ

ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต - เรื่องพระวักกลิเถระ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
pornpaon
วันที่ 20 ม.ค. 2552
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
ศิณอนงค์
วันที่ 21 ม.ค. 2552

ขอรบกวนสอบถามว่า คู่มือศึกษาธรรม เรียบเรียงโดย อาจารย์สมพร  ศรีวราทิตย์. จะหาอ่านได้ทุกเล่มจากที่ใดคะ รบกวนทีค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
prachern.s
วันที่ 21 ม.ค. 2552
ที่ห้องสมุด มศพ.ก็พอมีครับ
 
  ความคิดเห็น 7  
 
ศิณอนงค์
วันที่ 21 ม.ค. 2552
ขอขอบพระคุณมากค่ะ ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 8  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 27 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ