เพศที่สามบรรลุธรรมได้ไหม
 
suthon
วันที่  30 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10805
อ่าน  3,154

ผมเคยอ่านเรื่องพระวักกลิ ที่พระพุทธองค์ตรัสกับท่านว่า "ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต" อ่านเรื่องของท่าน  ท่านอาจจะเป็นเพศที่สาม แต่ภายหลังก็บรรลุธรรม แต่แปลกใจที่เคยได้ยินผู้ใหญ่พูดว่า เพศที่สามไม่สามารถบรรลุธรรมในชาตินี้ได้ อย่างดีก็ได้สวรรค์สมบัติก่อน ไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสเกี่ยวกับบุคคลที่ไม่สามารถบรรลุธรรม(ตั้งแต่พระโสดาบัน)ในชาติปัจจุบัน ไว้ว่าอย่างไรครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 31 ธ.ค. 2551

ผู้ที่จะบรรลุธรรมได้นั้นต้องมีปัญญา ถ้าขาดปัญญาแล้วไม่สามารถบรรลุได้โดยเฉพาะปัญญาที่มาพร้อมกับการเกิด(สชาติปัญญา) และนอกจากนั้นยังมีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ไม่มีเครื่องกั้นเป็นต้น จึงจะเป็นผู้ควรบรรลุ

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มที่ ..

ภัพพบุคคลและอภัพพบุคคล [ปาสราสิสูตร]   การบรรลุธรรม ต้องเป็นปัญญา   เด็กบรรลุธรรมได้ไหม

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เกมส์
วันที่ 31 ธ.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ จิรกาลภาวนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 31 ธ.ค. 2551

ผู้ที่ทำอนันตริยกรรม เช่น ฆ่าพ่อแม่ ทำสงฆ์ให้แตกกัน ฯลฯ  กั้นมรรค ผล นิพพาน ไม่สามารถบรรลุได้ในชาตินั้น  เช่น พระเจ้าอชาตศัตรู ฆ่าพ่อ  ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ไม่บรรลุ แต่ต่อไปในอนาคตท่านจะได้บรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 1 ม.ค. 2552 01:32 น.

ปฎิสนธิของพวกบัณเฑาะ  ดิรัจฉาน และอุภโตพยัญชนก  จะไม่สามารถบรรลุธรรมได้เพราะปฎิสนธิด้วยอเหตุกจิต  ผู้ที่จะบรรลุธรรมได้นั้นต้องปฎิสนธิด้วยติเหตุกจิต ซึ่งหมายถึงต้องเป็นผู้ที่ปฎิสนธิประกอบด้วยปัญญาเท่านั้นและไม่มีเครื่องกั้นอย่างอื่น

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
suwit02
วันที่ 1 ม.ค. 2552 04:45 น.

คุณ suthon ครับ   ท่านพระวักกลิ ไม่ใช่เพศที่สามนะครับ

ที่พระศาสดาทรงขับไล่ท่านพระวักกลินั้นเพราะความเลื่อมใสของท่านในขณะนั้น ยังไม่ประณีต คือยังเป็น รูปปฺปมาโณ รูปปฺปสนฺโน  บุคคลถือรูปเป็นประมาณ เลื่อมใสในรูป  ยังมีข้อบกพร่องอยู่  พระองค์ไม่ทรงสรรเสริญ พระศาสดาทรงสรรเสริญ
ธมฺมปฺปมาโณ ธมฺมปฺปสนฺโน บุคคลถือธรรมเป็นประมาณเลื่อมใสในธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
paderm
paderm
วันที่ 1 ม.ค. 2552 09:53 น.
อ่านแล้วเข้าใจขึ้น อนุโมทนาทุกๆความคิดเห็นครับ ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Komsan
วันที่ 2 ม.ค. 2552 00:14 น.
ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ajarnkruo
วันที่ 3 ม.ค. 2552 13:53 น.

เพศที่สามในภาษาไทย  คงจะหมายถึง ผู้ที่แสดงออกด้วยกิริยาท่าทางและมีนิสัยใจคอตรงกันข้ามกับที่เพศที่ตนเป็น ซึ่งเป็นสิ่งชาวโลกบัญญัติให้รู้กัน ตามประสาของชาวโลก ว่าหมายถึงบุคคลที่มีความเฉพาะออกไป ต่างจากที่ควรจะเป็นชายหรือหญิง  แต่ความจริงแล้ว  กายวาจาของบุคคลนั้นย่อมเป็นไปตามการสะสม  ซึ่งทางธรรมนั้น ไม่มีคำว่า เพศที่สาม  เพราะรูปธรรมไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ที่บัญญัติว่าเพศที่สาม ก็มาจากการเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา  การได้ยินเสียงที่ปรากฏทางหู ฯลฯ  แล้วคิดนึกคำที่จะบ่งถึงสิ่งๆ นั้นเพื่อใช้ในการสื่อความหมาย ในทางธรรมมีคำว่า  บัณเฑาะก์  ซึ่งหมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีภาวรูป (รูปที่แสดงความเป็นหญิง-ชาย) เกิดเลย ตั้งแต่ปฏิสนธิขณะในชาตินั้นครับ   

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
pornpaon
วันที่ 7 ม.ค. 2552 17:32 น.
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
เซจาน้อย
วันที่ 16 ธ.ค. 2554 09:54 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ