ขอกราบบูชาพระคุณและขอกราบอนุโมทนา
 
orawan.c
orawan.c
วันที่  30 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10801
อ่าน  2,539

กราบบูชาสูงสุดคือ  องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและเรียงมาเรื่อย ๆ คือ ท่านผู้ทำสังคายนาพระไตรปิฎกทุก ๆ ครั้ง
- ท่านผู้ถ่ายทอด สืบทอด เผยแผ่ สืบต่อพระพุทธศาสนา
- ท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์
- ท่านอาจารย์ดวงเดือน  บารมีธรรม
- ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเผยแพร่พระสัทธรรมของมูลนิธิ ฯ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
- คุณย่าสงวน  สุจริตกุล  คุณอดิศักดิ์  ศรีสม และทีมงาน
- ท่านวิทยากร คณะกรรมการมูลนิธิฯ  ผู้ดำเนินงานบ้าน
- ธัมมะ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ผู้ตั้งกระทู้และผู้แสดงความเห็น
- ท่านเจ้าภาพรายการวิทยุ  อาหารคาวหวานและดอกไม้บูชาพระธาตุ
- ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่มิได้เอ่ยนาม เพราะท่านเหล่านี้เป็นกัลยาณมิตรที่ทำให้พวกเรามีโอกาสได้เข้าใจพระสัทธรรม ซึ่ง เป็นสิ่งประเสริฐและเป็นสาระสำคัญที่สุดของชีวิต
จึงขอกราบบูชาในพระคุณอันยิ่งใหญ่และขอกราบอนุโมทนาค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 30 ธ.ค. 2551

สาธุ   ขอกราบบูชาและขอกราบอนุโมทนาด้วยคนครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Noparat
วันที่ 30 ธ.ค. 2551

ขอกราบบูชาคุณพระรัตนตรัย
ขอกราบบูชาคุณทุก ๆท่าน ที่เผยแพร่พระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
สุภาพร
วันที่ 30 ธ.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 30 ธ.ค. 2551

ขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระสัทธรรม  และพระอริยสงฆ์ทั้งหลายซึ่งเป็นที่พึ่งสูงสุด

กราบบูชาท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์
และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
majweerasak
majweerasak
วันที่ 30 ธ.ค. 2551

ขอกราบบูชาคุณพระรัตนตรัย
ขอกราบบูชาท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้ได้มีโอกาสศึกษาและเข้าใจพระธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ไม่มีเรา
วันที่ 30 ธ.ค. 2551

ขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านเช่นกันค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เกมส์
วันที่ 30 ธ.ค. 2551

     ขอนอบน้อมบูชาพระมหากรุณาธิคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  ผู้บำเพ็ญบารมี 30 ทัศ อันยาวนานมากกว่า 4 อสงไขยแสนกัปป์ เพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกโดยไม่มีประมาณด้วยพระธรรมที่ไม่นำกลับหลัง

     ขอนอบน้อมบูชาพระคุณของบิดามารดา ผู้แสดงโลกนี้ให้ปรากฏเป็นดั่งพระอรหันต์ของบุตรและทะนุถนอมเลี้ยงดูให้เติบใหญ่มาพบพระสัทธรรม

     ขอนอบน้อมบูชาครูอาจารย์ที่แสดงธรรมอันพระตถาคตบัญญัติไว้ดีแล้ว  อันได้แก่ ท่านอาจารย์สุจินต์และท่านวิทยากรรวมทั้งเหล่ากัลยาณมิตรผู้แสดงธรรมเป็นต้น  ด้วยความอนุเคราะห์อย่างไม่ย่อท้อและอาจหาญร่าเริงในพระธรรม  เมตตากรุณาแด่ผู้แสวงหาเสมอมา

     ขอนอบน้อมครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทางโลกให้มีกำลังเติบใหญ่ จนได้มาพบพระสัทธรรม
     ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับ ขออนุโมทนาในพระคุณ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
นายเรืองศิลป์
นายเรืองศิลป์
วันที่ 31 ธ.ค. 2551

กราบบูชาคุณและกราบอนุโมทนาบุญอย่างสูงสุดครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 31 ธ.ค. 2551

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติม......
แด่ผู้ท้อแท้และท้อถอย

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 31 ธ.ค. 2551

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ขอกราบบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์
  ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็น เอื้อเฟื้อกันด้วยธรรม และขออนุโมทนาคุณ  orawan.c ผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารีมีเมตตา  การสนทนาธรรมที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ความคิดเห็นประเด็นคำถามที่คุณ orawan.cนำมาสนทนานั้นเป็นประโยชน์ต่อการฟังเป็นอย่างยิ่ง ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 31 ธ.ค. 2551

ขอทดแทนพระคุณด้วยการเป็นคนดีทำดีและประพฤติตามพระธรรมคำสอนค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
paderm
paderm
วันที่ 1 ม.ค. 2552 09:45 น.

กัลยาณมิตรผู้มีความเห็นถูกเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์
ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของทุกๆท่านครับ

 
00243 ผู้มีมิตรดีพึงบรรลุธรรม

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ ดังนี้ว่า
ภิกษุใดผู้มีมิตรดี
มีความยำเกรง
ความเคารพ
กระทำตามคำของมิตรดีทั้งหลาย
มีสติสัมปชัญญะ
ภิกษุนั้น พึงบรรลุธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวง โดยลำดับ

ธรรมเตือนใจวันที่ : 22-01-2548  
 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
pornpaon
วันที่ 7 ม.ค. 2552 17:25 น.


ขอกราบบูชาในพระคุณอันยิ่งใหญ่และขอกราบอนุโมทนาเช่นกันค่ะ 
ขออนุโมทนาพี่อรวรรณ และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตและกุศลวิริยะของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
h_peijen
h_peijen
วันที่ 8 ม.ค. 2552 22:18 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ขอกราบบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่าน และ คุณพี่อรวรรณ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 11 ม.ค. 2552 08:30 น.

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติม.....(ดีมาก ๆ จริง ๆ ค่ะ)
ครั้งแรกทีฟังธรรมะจากท่านอาจารย์สุจินต์

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
hadezz
วันที่ 16 ก.พ. 2552 11:52 น.

หนทางยังยาวไกล  สำหรับคนที่ไปไม่ถึงในความมืดมนของชีวิต  สำหรับคนที่ไม่มีจุดมุ่งหมายราตรีนี้ยาวนานนัก  สำหรับคนที่นอนไม่หลับ

     แม้เพิ่งได้สดับรับฟังพระธรรมจากท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์และคณะวิทยากรในค่ำคืนหนึ่ง  ด้วยน้ำเสียงที่มีความไพเราะ  ใช้ถ้อยคำที่ลึกซึ้ง  มีความเมตตาหาสิ้นสุดไม่  เพียงหนึ่งราตรีเดียวนั้นมีความหมายมากมายของชีวิต  แม้จะใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อสะสม  แม้จะได้มาซึ่งปัญญาอันน้อยนิด ก็ยังคิดอยู่เสมอๆว่ายังพอมีอยู่บ้าง  เพื่อจะขัดเกลากิเลสให้เบาบางลงบ้าง  จากกิเลสที่มีสะสมมาช้านาน  และเพิ่มพูนขึ้นมาเรื่อยก็ค่อย ๆ ลดค่อย ๆ ละ  คงใช้เวลานานโขอยู่  ขอให้มีจิตอนุสัยสะสมการฟัง อ่าน พระธรรม  ให้เกิดปัญญาไปยังภพต่อไปถ้ายังไม่หมดกิเลส 

ขออนุโทนาในจิตกุศลทุกท่านนะค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ