Print 
อัปปนาจิต
 
บ้านธัมมะ
วันที่  28 พ.ย. 2551
หมายเลข  10539
อ่าน  2,684

     อปฺปนา (ความแนบแน่น) + จิตฺต (สภาพที่เป็นใหญ่ในการรู้อารมณ์) จิตที่ถึงความแนบแน่น  หมายถึง จิตที่มีอัปปนาสมาธิเกิดร่วมด้วยเป็นจิตขั้นรูปาวจร-ภูมิ อรูปาวจรภูมิ และโลกุตรภูมิ อัปปนาจิตมี  ๓๕  ดวง โดยย่อ คือ รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง โลกุตรจิต  ๘  ดวง (โดยพิสดาร โลกุตรจิตมี ๔๐ ดวง (๘ คูณด้วยฌาน ๕ = ๔๐ )


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 30 พ.ย. 2551

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ