Print 
อัปปณิหิตวิโมกข์
 
บ้านธัมมะ
วันที่  28 พ.ย. 2551
หมายเลข  10538
อ่าน  2,970

     น (ไม่มี) + ปณิธิต (ตั้งไว้แล้ว) + วิโมกฺข (ความหลุดพ้น) ความหลุดพ้นโดยพิจารณาความไม่มีที่ตั้ง หมายถึง พระนิพพานในขณะที่เป็นอารมณ์ของมรรคจิตผลจิต เพราะไม่มีที่ตั้งคือกิเลสทั้งปวง โดยผู้ที่อบรมปัญญาเจริญสติปัฏฐาน มีการน้อมมนสิการนามรูปโดยสภาพที่เป็นทุกข์ เมื่อปัญญาสมบูรณ์พร้อม จนประจักษ์แจ้งสภาพธรรมไปตามลำดับ ขณะที่จะหลุดพ้น อนุโลมญานซึ่งมีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ จะมีทุกขลักษณะปรากฏโดยความเป็นใหญ่ เมื่อมรรคจิต ผลจิตเกิดขึ้น ความหลุดพ้นนี้จึงได้ชื่อว่า อัปปณิหิตวิโมกข์


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 30 พ.ย. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Nongnuch
Nongnuch
วันที่ 9 พ.ย. 2553 15:41 น.

Anumotana ka.

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ