พุทธบริษัทกับการดำรงพระธรรมวินัย
หมายเลข  3853
ปรับปรุง  24 มิ.ย. 2562