ภิกษุรับเงินรับทองได้ ไม่ใช่พระพุทธศาสนาเถรวาท
วีดีโอหมายเลข  3847
ปรับปรุง  10 มิ.ย. 2562