วิทยุออนไลน์บ้านธัมมะ
เริ่มฟังคลิกที่   
ผังรายการวิทยุ วันพุธที่  23 ตุลาคม 2562
  • 04:00 - 05:00 น.   แนวทางเจริญวิปัสสนา 523-524
  • 05:00 - 06:00 น.   ปกิณณกธรรม 823-824
  • 06:00 - 07:00 น.   แนวทางเจริญวิปัสสนา 115-116
  • 16:30 - 17:00 น.   แนวทางเจริญวิปัสสนา 1762
  • 17:00 - 18:00 น.   แนวทางเจริญวิปัสสนา 519-520
  • 18:00 - 19:00 น.   แนวทางเจริญวิปัสสนา 2020-2021
  • 20:30 - 21:00 น.   ปกิณณกธรรม 916
  • 21:00 - 22:00 น.   พื้นฐานพระอภิธรรม 238-239
  • 22:00 - 23:00 น.   เพ่งโทษติเตียนโพนทะนา 41-42
  • 23:00 - 23:30 น.   แนวทางเจริญวิปัสสนา 1721