วิทยุออนไลน์บ้านธัมมะ
เริ่มฟังคลิกที่   
ผังรายการวิทยุ วันอาทิตย์ที่  15 ธันวาคม 2562
  • 05:00 - 06:00 น.   ปกิณณกธรรม 979-980
  • 06:00 - 07:00 น.   แนวทางเจริญวิปัสสนา 267-268
  • 09:00 - 10:00 น.   ปกิณณกธรรม 285-286
  • 16:30 - 17:00 น.   แนวทางเจริญวิปัสสนา 1843
  • 17:00 - 18:00 น.   แนวทางเจริญวิปัสสนา 321-322
  • 18:00 - 19:00 น.   แนวทางเจริญวิปัสสนา 101-102
  • 20:30 - 21:00 น.   ปกิณณกธรรม 986
  • 21:00 - 22:00 น.   พื้นฐานพระอภิธรรม 401-402
  • 22:00 - 23:00 น.   เพ่งโทษติเตียนโพนทะนา ตอน 7-8
  • 23:00 - 23:30 น.   แนวทางเจริญวิปัสสนา 1802