วิทยุออนไลน์บ้านธัมมะ
เริ่มฟังคลิกที่   
ผังรายการวิทยุ วันอังคารที่  20 สิงหาคม 2562
  • 04:00 - 05:00 น.   แนวทางเจริญวิปัสสนา 521-522
  • 05:00 - 06:00 น.   ปกิณณกธรรม 821-822
  • 06:00 - 07:00 น.   แนวทางเจริญวิปัสสนา 113-114
  • 16:30 - 17:00 น.   แนวทางเจริญวิปัสสนา 1761
  • 17:00 - 18:00 น.   แนวทางเจริญวิปัสสนา 517-518
  • 18:00 - 19:00 น.   แนวทางเจริญวิปัสสนา 2018-2019
  • 20:30 - 21:00 น.   ปกิณณกธรรม 915
  • 21:00 - 22:00 น.   พื้นฐานพระอภิธรรม 237-238
  • 22:00 - 23:00 น.   เพ่งโทษติเตียนโพนทะนา 39-40
  • 23:00 - 23:30 น.   แนวทางเจริญวิปัสสนา 1720