แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๑๙๑ – ๑๒๐๐
แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๑๙๑ – ๑๒๐๐

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

pdf Download  2.36 MB

พระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติอื่น เช่น ให้ไปนั่ง หรือให้ไปยืน หรือให้ไปทำอะไรเป็นชั่วโมง นาที แต่ข้อความทั้งหมดจะแสดงว่า การตั้งอยู่ในอรหัตตผลย่อมมีได้ ด้วยการศึกษาโดยลำดับ และการศึกษาโดยลำดับไม่ใช่ให้ทำอย่างอื่นนอกจาก เกิดศรัทธา แล้วย่อมเข้าไปใกล้ เมื่อเข้าไปใกล้ย่อมนั่งใกล้ เมื่อนั่งใกล้ย่อมเงี่ยโสตลง เป็นเรื่องของการฟังและการพิจารณา และธรรมที่ได้ฟังก็ทนต่อการพิสูจน์


หมายเลข  565
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563