จะขออะไรก่อนตาย


  ส.   อย่าลืมว่า วันหนึ่งก็ต้องหายไปจากโลกนี้แน่นอน ไม่กลับมาอีกเลย แต่ก่อนจะหายไป มีเห็น มีได้ยิน ทุกวัน แล้วเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพิ่มขึ้นหรือเปล่า

  เพราะฉะนั้น ถ้าเป็นผู้เห็นประโยชน์ของการอยู่ในโลกนี้ทั้งเห็น ทั้งได้ยิน ทั้งคิดนึก ทั้งสุข ทั้งทุกข์ แต่ไม่รู้จักสภาพธรรมะเหล่านั้นตามความเป็นจริงเลย สมควรไหมที่จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ทุกชาติ

  เพราะฉะนั้น ก็เป็นคำถามที่ขอถามว่า ถ้าจะขอ ตั้งใจ ไม่ใช่ไปขอใคร ผลของกุศลทั้งหลายที่ได้กระทำมาแล้ว ให้ได้อะไรสักอย่างหนึ่ง หรือให้เกิดเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง อะไรเป็นที่ปรารถนาสูงสุด? แต่เพียงอย่างเดียว อะไรเป็นที่ปรารถนาที่ประเสริฐที่สุดของการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไป ก่อนที่จะหายไปจากโลกนี้

  ชุณห์   เข้าใจธรรมะในขณะนี้

  ส.   ค่ะ ขอกุศลทั้งหมดที่ได้ทำแล้ว เป็นปัจจัยให้สามารถเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ ทุกชาติ นี่คือปัญญาหรือเปล่า นี่คือกุศลวิตกหรือเปล่า นี่คือวิริยะ ความเพียรหรือเปล่า นี่เป็นความอดทนหรือเปล่า นี่เป็นสัจจะ ความจริงใจหรือเปล่า ก็จะเห็นได้ว่า ไม่ง่ายที่เพียงเข้าใจเห็น ซึ่งมี กำลังเห็น เกิดขึ้นแล้วดับไป มิฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจะไม่ทรงแสดงเลย 45 พรรษาที่ทรงบำเพ็ญพระบารมี 4 อสงไขยแสนกัป ก็เพื่อให้สัตว์โลกมีโอกาสได้ยินได้ฟัง และได้เข้าใจ อย่างที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาแล้ว

  เพราะฉะนั้น เพียงสิ่งเดียวที่ขออย่างมั่นคง ไม่ใช่ขอด้วยความต้องการ หรือขอโดยไม่มีเหตุ แต่ผลของกุศลทั้งหลายที่ได้กระทำมาแล้ว ขอให้ได้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง ก็รวมบารมีทั้งหมดไว้แล้ว ปัจจัยที่จะทำให้เข้าใจมีไหมคืออะไร ฟัง เข้าใจสิ่งที่กำลังฟัง สาวกโพธิสัตว์ เช่นเดียวกับปัจเจกโพธิสัตว์ เช่นเดียวกับพระมหาโพธิสัตว์ เพราะเหตุว่าไม่ได้ปรารถนาสิ่งอื่นเลย นอกจากความเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏ และไม่ได้หมายความว่าไปนั่งขอใคร แต่รู้ว่า กุศลกรรมมีผลแน่ คนที่ต้องการผลของกุศล ที่ต้องการรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ยศถาบรรดาศักดิ์ ก็ได้ตามความปรารถนาเมื่อกุศลนั้นพอ อย่างพระเจ้าอโศกมหาราช ในชาติของท่านซึ่งเป็นพ่อค้าน้ำผึ้ง ก็ปรารถนาจะเป็นใหญ่ ด้วยอำนาจของกุศลนั้นที่ปรารถนาให้กุศลนั้นให้ผลอย่างนั้น จึงได้ถามว่า ทุกคนที่ทำกุศล ปรารถนาอะไร ไม่ใช่ไปขอใคร แต่ไม่ได้ต้องการให้กุศลนั้นให้ผลอย่างอื่น แต่สามารถให้ผลทำให้เข้าใจสิ่งที่มี ที่กำลังปรากฏ คือเข้าใจธรรมะ ยากที่จะเข้าใจ

  เพราะฉะนั้น ตลอดชีวิตกี่ชาติในสังสารวัฏฏ์ เข้าใจหรือยัง ถ้ายังไม่เข้าใจ เมื่อไรจะเข้าใจ และกุศลก็มี ไม่ใช่ว่าไม่มี และปรารถนาผลของกุศลอะไรล่ะ ที่เป็นที่ปรารถนาจริงๆ ที่ทำกุศลกันเดี๋ยวนี้ ทุกวัน ปรารถนาอะไร

  คุณอรรณพปรารถนาอะไรคะ

  อรรณพ   ขอให้ได้เข้าใจพระธรรมเพิ่มขึ้น

  ส.   ค่ะ ก็คือสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏ  แม้แต่การฟังพระธรรมก็ยังเข้าใจยาก แล้วถ้าไม่มีการฟังเข้าใจ จะนำมาสู่ความเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏได้อย่างไร ฟังธรรมะเพื่ออะไร  เพื่อเข้าใจ หรือเพื่ออะไร แล้วปัญญาที่เข้าใจอย่างนี้ ก็จะทำให้ตลอดชีวิตของบุคคลนั้นก็เป็นไปในทางที่จะได้เข้าใจธรรมะขึ้น โดยไม่ติดข้องในอย่างอื่น ซึ่งเป็นที่ติดข้องของบางคนที่ต้องการความสุข อย่างนั้นบ้าง อย่างนี้บ้าง แต่ก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยงและเป็นเพียงธาตุ เมื่อเหตุดี ผลดีก็ต้องเกิดขึ้น แต่ผลดีที่ไม่ประกอบด้วยปัญญา ก็ได้ผลดีชั่วคราว เพราะอกุศลกรรมที่ได้กระทำไว้ก็มีมากที่จะให้ผล


  หมายเลข 8988
  4 ก.ย. 2558