รูปที่เกิดจากกรรมต้องมีชีวิตินทริยรูป


  รูปที่เกิดจากกรรมต้องมีชีวิตินทริยรูป

  สุ.   นี่คือเราไม่มีความเข้าใจที่มั่นคง  ใช่ไหมคะว่า รูปใดๆก็ตามที่เกิดจากกรรม ต้องมี

  ชีวิตินทรียรูปเกิดร่วมด้วย  คือ ความเข้าใจนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลย กลาปใดก็ตาม กลุ่ม

  ของรูปซึ่งมีกรรมเป็นสมุฏฐาน กลุ่มนั้นต้องมีชีวิตินทรียรูปเกิดร่วมด้วย  เพราะชีวิตินทรีย

  รูปเป็นกัมมชรูป

  เด่นพงศ์   ๓ กลาปแรกก็มีใช่ไหมครับ

  สุ.   เกิดจากกรรมหรือเปล่า

  เด่นพงศ์   เกิดจากกรรมครับ

  สุ.   ถ้าเกิดจากกรรม  กลุ่มใดก็ตามที่เกิดจากกรรมต้องมีชีวิตินทรียรูปรวมอยู่ด้วยอีก ๑

  รูป เมื่อกี้นี้ ๘ และเป็นอีก ๑ รูป มีชีวิต เป็นเท่าไร เป็น ๙ และกายปสาทรูปอีก ๑  เพราะ

  มี ๓ กลุ่ม  กลุ่มหนึ่งมีกายปสาทรูป   อีกกลุ่มหนึ่งมีภาวรูป   อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นหทยรูป ที่

  เกิดของจิต

  ทั้ง ๓ กลุ่มนี้ต้องมีชีวิตินทรียรูปเกิดร่วมด้วยไหมคะ  กลุ่มของรูปใดๆก็ตามที่เกิด

  เพราะกรรมเป็นสมุฏฐาน ต้องมีชีวิตินทรียรูปเกิดร่วมด้วย

  เด่นพงศ์   เข้าใจครับ ต้องมีชีวิตด้วย ชีวิตกับกาย

  สุ.   เข้าใจตามลำดับว่า รูปต้องมี ๘ รูปใน ๑ กลาป


  หมายเลข 8529
  5 ก.พ. 2555  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari