รูปทุกรูปเกิดจากหนึ่งสมุฏฐาน


  รูปทุกรูปเกิดจากหนึ่งสมุฏฐานเท่านั้น

  สุ.   มหาภูตรูปเกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานได้ไหม

  เด่นพงศ์  เกิดได้ครับ

  สุ.   ค่ะ รูปเกิดจากกรรมก็ได้  รูปกลุ่มใดเกิดจากกรรม  รูปกลุ่มนั้นมีกรรมเป็นสมุฏฐาน

  รูปเกิดจากจิตก็ได้ รูปใดเกิดจากจิต รูปนั้นมีจิตเป็นสมุฏฐาน รูปใดเกิดจากอุตุ รูปนั้นก็มี

  อุตุเป็นสมุฏฐาน รูปใดเกิดจากอาหาร รูปนั้นก็มีอาหารเป็นสมุฏฐาน แต่ละรูปเกิดแล้วดับ

  ไปเร็วมาก จะมีอย่างอื่นเป็นสมุฏฐานอีกไม่ได้  แต่ละกลุ่มก็เกิดจากสมุฏฐานหนึ่งเท่านั้น

  ไม่ใช่ ๒ สมุฏฐาน

  เพราะฉะนั้นมหาภูตรูปเกิดได้จากกี่สมุฏฐาน  เห็นไหมคะว่าเป็นธรรมดา เป็นเหตุ

  เป็นผล เมื่อกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดรูปก็ได้   จิตเป็นปัจจัยให้เกิดรูปก็ได้  อุตุเป็นปัจจัยให้

  เกิดรูปก็ได้ อาหารเป็นปัจจัยให้เกิดรูปก็ได้

  เพราะฉะนั้นมหาภูตรูปซึ่งเป็นรูปใหญ่  เป็นประธาน ต้องมีรูปนี้  รูปอื่น  จะมีไม่ได้

  เลย ถ้าไม่มีรูปนี้  เพราะฉะนั้นมหาภูตรูปที่เกิดจากกรรมก็มี  แต่มหาภูตรูปที่เกิดจากกรรม

  ไม่ใช่มหาภูตรูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐาน   มหาภูตรูปที่เกิดจากจิตก็มี  แต่มหาภูตรูปที่

  เกิดจากจิตไม่ใช่มหาภูตรูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐาน   มหาภูตรูปที่เกิดจากอุตุเป็น

  สมุฏฐานก็มี   แต่มหาภูตรูปที่เกิดจากอุตุไม่ใช่มหาภูตรูปที่เกิดจากกรรม  จิตและอาหาร

  เป็นสมุฏฐาน

  อันนี้พอที่จะเข้าใจตามลำดับ   และจำนวนก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้น   เมื่อมีความเข้าใจก็

  ไม่สับสน


  หมายเลข 8530
  9 ต.ค. 2554  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari