อนัตตา กับ วิทยาศาสตร์


  ผู้ฟัง   ที่จริงคำว่า “อนัตตา” ตามความคิดนึกของผม คิดว่าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ เป็น ของที่มีจริง  และเขาพิสูจน์มาแล้วเป็นเหตุเป็นผล  แล้วสามารถทำให้วัตถุนั้นปรากฏให้ คนพิสูจน์ได้ เช่นเดียวกับคำว่า  “อนัตตา”  ก็เช่นกัน พิสูจน์และปรากฏให้คนทั้งหลายรู้ ได้

  ผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง  เขาก็เคยถามผมว่า  คุณก็ศึกษาธรรมนานพอสมควรแล้ว ศาสนาพุทธนั้นสอนอะไร  ผมก็พูดถึงเรื่องอนัตตาให้ฟัง ทีนี้เขาก็เถียงว่า   ไม่ใช่วิทยา- ศาสตร์  หมายถึง ของจริงตั้งออกมาเหมือนวิทยาศาสตร์ที่เป็นเครื่องคิดเลขอย่างนี้  ผม บอกว่า อันนี้ก็ได้สาธยายเรื่องอนัตตาให้ฟัง เขาเห็นทีไร ก็เป็นเครื่องคิดเลข ก็เถียงกัน อยู่นั่น  อันนี้ผมมาคิดอีกทีว่า  ศาสนาพุทธที่ไม่แพร่หลายมาก  เพราะความยากลำบาก ของธรรมชาติ หรือตัวโมหะที่ปิดบัง  ก็ทำให้เข้าใจว่า   ทำให้ศาสนาพุทธแพร่หลายยาก มาก

  สุ.   พระพุทธศาสนาเป็นพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้  และทรงแสดงโดย ละเอียด สุขุม ลึกซึ้ง ซึ่งถ้าไม่พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้ว ก็จะทำให้เข้าใจคลาด เคลื่อนได้  ถ้าผู้ใดไม่พิจารณาโดยละเอียดถูกต้องจริงๆ   ก็จะไม่พบพระธรรมที่แท้จริง และไม่สามารถอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ว่า   พระผู้มีพระภาคและพระอริยสาวกทั้งหลาย ท่านได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมอย่างไร

  ถ้าเพียงแต่มีความสนใจในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ศึกษา  ก็ไม่มีทางเข้าใจธรรม โดยถูกต้อง


  หมายเลข 7911
  18 ก.ค. 2558