อยากจะปฏิบัติ จะปฏิบัติอย่างไร


         และบางท่านก็อยากจะปฏิบัติ ที่วัดไทยที่วิลเบอร์ดัน  ก็ได้ไปสนทนา ธรรมกับอุบาสกอุบาสิกาที่นั่น และท่านบอกว่า ท่านต้องการปฏิบัติ  จะปฏิบัติ อย่างไร ดูเหมือนทุกท่านอยากจะปฏิบัติ และขอคำอธิบาย หาหนทางที่จะ ปฏิบัติ ก็ได้เรียนให้ทราบว่า  พิจารณาธรรมให้เข้าใจขึ้น และธรรมจะปฏิบัติ ไม่ใช่เราจะปฏิบัติ  สติเป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นปฏิบัติกิจของสติ  ปัญญาเป็น สภาพธรรมที่เกิดขึ้นปฏิบัติกิจของปัญญา


    หมายเลข 7912
    18 ก.ค. 2558