อยากจะปฏิบัติ จะปฏิบัติอย่างไร


    และบางท่านก็อยากจะปฏิบัติ ที่วัดไทยที่วิลเบอร์ดัน ก็ได้ไปสนทนา ธรรมกับอุบาสกอุบาสิกาที่นั่น และท่านบอกว่า ท่านต้องการปฏิบัติ จะปฏิบัติ อย่างไร ดูเหมือนทุกท่านอยากจะปฏิบัติ และขอคำอธิบาย หาหนทางที่จะ ปฏิบัติ ก็ได้เรียนให้ทราบว่า พิจารณาธรรมให้เข้าใจขึ้น และธรรมจะปฏิบัติ ไม่ใช่เราจะปฏิบัติ สติเป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นปฏิบัติกิจของสติ ปัญญาเป็น สภาพธรรมที่เกิดขึ้นปฏิบัติกิจของปัญญา


    หมายเลข 7912
    17 ก.พ. 2564