ที่กำลังเห็นเป็นอนัตตาอย่างไร


    ถ้าเข้าใจอนัตตาจริงๆ ทางตาเป็นอนัตตาอย่างไรที่กำลังเห็น

       ถ้าใครคิดว่า เข้าใจแล้วว่า ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา ขอให้ทราบว่ายัง ผิวเผินมาก  เพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจจริงๆ  ทางตาเป็นอนัตตาอย่างไรที่กำลัง เห็น   ทางหูเป็นอนัตตาอย่างไรที่กำลังได้ยินทางจมูกเป็นอนัตตาอย่างไรที่ กำลังได้กลิ่น  ทางลิ้นเป็นอนัตตาอย่างไรที่กำลังลิ้มรส  ทางกายเป็นอนัตตา อย่างไรที่กำลังกระทบสัมผัส ทางใจเป็นอนัตตาอย่างไรที่กำลังคิดนึก  เพราะ ฉะนั้น ก็จะไม่พ้นจากการอบรมเจริญปัญญาพร้อมสติ   ที่ระลึกรู้ลักษณะของ สภาพธรรมที่ปรากฏทางตา  ทางหู  ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ  จริงๆ จึงจะเข้าใจอรรถของพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้

       มีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะในเรื่องนี้ อย่าลืมนะคะ เห็นนิมิต ซึ่งหมาย ถึงเครื่องหมายของ   ธาตุดิน น้ำ ไฟ ลมที่ปรากฏทางตา เป็นรูปร่างสัณฐาน ต่างๆ


    หมายเลข 7908
    18 ก.ค. 2558