ที่กำลังเห็นเป็นอนัตตาอย่างไร


  ถ้าเข้าใจอนัตตาจริงๆ ทางตาเป็นอนัตตาอย่างไรที่กำลังเห็น

     ถ้าใครคิดว่า เข้าใจแล้วว่า ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา ขอให้ทราบว่ายัง ผิวเผินมาก  เพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจจริงๆ  ทางตาเป็นอนัตตาอย่างไรที่กำลัง เห็น   ทางหูเป็นอนัตตาอย่างไรที่กำลังได้ยินทางจมูกเป็นอนัตตาอย่างไรที่ กำลังได้กลิ่น  ทางลิ้นเป็นอนัตตาอย่างไรที่กำลังลิ้มรส  ทางกายเป็นอนัตตา อย่างไรที่กำลังกระทบสัมผัส ทางใจเป็นอนัตตาอย่างไรที่กำลังคิดนึก  เพราะ ฉะนั้น ก็จะไม่พ้นจากการอบรมเจริญปัญญาพร้อมสติ   ที่ระลึกรู้ลักษณะของ สภาพธรรมที่ปรากฏทางตา  ทางหู  ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ  จริงๆ จึงจะเข้าใจอรรถของพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้

     มีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะในเรื่องนี้ อย่าลืมนะคะ เห็นนิมิต ซึ่งหมาย ถึงเครื่องหมายของ   ธาตุดิน น้ำ ไฟ ลมที่ปรากฏทางตา เป็นรูปร่างสัณฐาน ต่างๆ


  หมายเลข 7908
  18 ก.ค. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari