การที่จะเข้าใจธรรมจริงๆ


  การที่จะเข้าใจธรรมจริงๆต้องเป็นผู้ตรงและพิจารณาในเหตุผล

  การที่จะเข้าใจธรรมจริงๆ ต้องเป็นผู้ที่ตรงและเป็นผู้ที่พิจารณาในเหตุผล มิฉะนั้น แล้วจะไม่พ้นจากความเห็นผิด เพราะเหตุว่าแม้เพียงด้วยความเป็นผู้ขวนขวายในการถือ มงคลตื่นข่าว ก็จะต้องพิจารณาแล้วว่า มงคลตื่นข่าวคืออะไร ถ้ายังไม่ทราบว่า มงคลตื่น ข่าวคืออะไร ก็อาจจะไม่ทราบว่า   ตัวท่านกำลังเป็นผู้ขวนขวายในการถือมงคลตื่นข่าว พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีเหตุผล แต่ต้องเป็นผู้พิจารณาเหตุผลโดยละเอียด รอบคอบจริงๆ

  ยังมีข้อสงสัยในเรื่องมงคลตื่นข่าวอะไรอีกบ้างไหมคะ เพราะมิฉะนั้นแล้วจะไม่ทราบ เลยว่า เพียงสนใจและขวนขวายในการถือมงคลตื่นข่าวแม้เพียงเล็กน้อย ก็ยังทำให้ไกล จากการยึดมั่นในกรรมของตน   เพียงแต่สนใจขวนขวายนิดหน่อย   ก็จะเป็นทางให้เกิด ความเลื่อมใส หรือเกิดการสนใจ  หรือเกิดการเห็นผิด ขาดการพิจารณาในเหตุผล  ในที่ สุดก็จะทำให้ค่อยๆเคลื่อนจากการเป็นผู้ตรงต่อธรรม   และเมื่อเคลื่อนจากการเป็นผู้ตรง ต่อธรรม ก็จะห่างไกลจากธรรมไปทุกที

  เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นขณะใดก็ตาม เหตุการณ์ใดก็ตาม แม้เพียงเล็กๆน้อยๆ รอบๆ ตัวในชีวิตประจำวัน   ก็จะต้องพิจารณาโดยละเอียดจริงๆว่า  เป็นเหตุให้ใกล้หรือให้ไกล จากพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงแล้ว

  เพราะฉะนั้นการที่จะเป็นพุทธศาสนิกชนจริงๆ ก็จะต้องพิจารณาให้รู้ว่า ธรรมใดเป็น คำสอนที่แท้จริงของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าไม่พิจารณาจริงๆ ก็จะไม่พ้นไป จากความเห็นผิด หรือมงคลตื่นข่าว ซึ่งถ้ามีความสนใจนิดหนึ่ง  ก็จะพาไปสู่ความสนใจ และความขวนขวายยิ่งขึ้นทีละเล็กทีละน้อย  จนในที่สุดก็จะไม่แสวงหาพระธรรมที่แท้ จริง และจะไม่พิจารณาเหตุผลโดยละเอียด


  หมายเลข 7903
  18 ก.ค. 2558