เหตุผลโดยละเอียดของการศึกษาพระวินัย


    ที่อังกฤษ ได้สนทนากับชาวต่างประเทศท่านหนึ่ง คือ คุณมัลคอล์ม เป็นผู้ที่กำลัง ปริญญาเอกทางพระวินัย ซึ่งได้สนทนากันว่า  ถ้าไม่เข้าใจจุดประสงค์ของการบวชจริงๆ แล้ว ย่อมไม่สามารถเข้าใจพระธรรมได้   เพราะเหตุว่าจะไม่ทราบว่า  พระวินัยแต่ละข้อที่ พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัตินั้น  เพื่อป้องกันการกำเริบของอกุศลธรรมประเภทไหน ทาง ใด

    เพราะฉะนั้นจะศึกษาเพียงแต่พระวินัยอย่างเดียว โดยไม่เข้าใจเหตุผลที่ละเอียด ของจุดประสงค์ของการบวช  หรือจุดที่แตกต่างกันจริงๆ ระหว่างคฤหัสถ์กับบรรพชิต เพราะเหตุว่าจะไม่เข้าใจเลยว่า การบวชนั้นเพื่ออะไร  เพราะเหตุว่าผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ก็ สามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรม  เป็นพระอริยเจ้าได้  เพราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้ต่างกันระหว่าง ชีวิตของบรรพชิตและคฤหัสถ์


    หมายเลข 7904
    18 ก.ค. 2558