โพชฌงค์ ๗

    ถาม  คำว่า “โพชฌงค์ ๗” หมายถึงอะไร

    ส.  “โพชฌงค์” หมายถึงธรรมซึ่งเป็นองค์ธรรมทำให้ตรัสรู้ค่ะ สติ แน่นอน และองค์ธรรมอื่นๆ กุศลเจตสิกซึ่งเป็นองค์ของการตรัสรู้

    เพราะฉะนั้น ท่านผู้ฟังก็จะต้องเลือกผู้ที่เป็นกัลยาณมิตร คือ ผู้ที่เป็นมิตรดี คือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรม ซึ่งจะทำให้มีความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้นในลักษณะของสภาพธรรม


    หมายเลข 7841
    4 เม.ย. 2564