ทบทวน - อาหารปัจจัย - อินทริยปัจจัย


       ปัจจัยที่ ๑๕ คือ อาหารปัจจัย โต๊ะ เก้าอี้ มีอาหารปัจจัยไหมคะ ไม่มี แต่ก็มีปัจจัยที่ทำให้รูปภายนอกเกิดขึ้น โดย น - อาหารปัจจัย

       นี่ก็โดยคร่าวๆ  แต่ให้ทราบถึงความต่างกันของรูปที่เกิดเพราะอาหาร และรูปซึ่งไม่ได้เกิดเพราะรูปอาหาร เช่นรูปภายนอก ไม่ต้องกิน ไม่ต้องดื่ม ไม่ต้องเคี้ยว แต่ก็เกิดดับ โดย น - อาหารปัจจัย ถ้ากล่าวถึงโดยอาหารที่เป็นรูป

       ปัจจัยที่ ๑๖ คือ อินทรียปัจจัย ได้แก่ รูปที่ไม่ได้อาศัยอินทรีย์หนึ่งอินทรีย์ใด หรือว่าไม่ได้เป็นปัจจัยโดยอินทรีย์หนึ่งอินทรีย์ใด  ซึ่งก็ได้แก่รูปภายนอก เป็นตัวอย่าง


  Tag  อาหารปัจจัย อินทริยปัจจัย
  หมายเลข 6265
  18 ก.ค. 2558