วิคตปัจจัย - อวิคตปัจจัย


           สำหรับวิคตปัจจัย ก็โดยนัยเดียวกันว่า ถ้าไม่ใช่โดยวิคตปัจจัย ก็เป็นปัจจัยโดยโนวิคตปัจจัย

           สภาพธรรมนี่มีจริงๆ เพียงแต่ต้องคิดเท่านั้นเองว่า สภาพธรรมใดเกิดโดยโนวิคตปัจจัย หรือโนนัตถิปัจจัย

           สำหรับปัจจัยที่ ๒๔ คือ อวิคตปัจจัย เมื่อไม่ใช่อวิคตปัจจัย ก็เป็นปัจจัยโดยโนอวิคตปัจจัย


  Tag  วิคตปัจจจัย อวิคตปัจจัย
  หมายเลข 6269
  24 มิ.ย. 2558