วิคตปัจจัย - อวิคตปัจจัย

         สำหรับวิคตปัจจัย ก็โดยนัยเดียวกันว่า ถ้าไม่ใช่โดยวิคตปัจจัย ก็เป็นปัจจัยโดยโนวิคตปัจจัย

         สภาพธรรมนี่มีจริงๆ เพียงแต่ต้องคิดเท่านั้นเองว่า สภาพธรรมใดเกิดโดยโนวิคตปัจจัย หรือโนนัตถิปัจจัย

         สำหรับปัจจัยที่ ๒๔ คือ อวิคตปัจจัย เมื่อไม่ใช่อวิคตปัจจัย ก็เป็นปัจจัยโดยโนอวิคตปัจจัย


หัวข้อหมายเลข  6269
ปรับปรุง  24 มิ.ย. 2558