อาเสวนปัจจัย


  ปัจจัยที่ ๑๒ อาเสวนปัจจัย

  อเสวนปัจจัย หมายความถึงสภาพธรรมที่เป็นปัจจัย โดยให้สภาพธรรมประเภทเดียวกันเกิดขึ้นกระทำกิจซ้ำในขณะที่เป็นชวนวิถี นอกจากนั้นแล้วจะไม่ใช่อเสวนปัจจัย

  เพราะฉะนั้นสำหรับโลภมูลจิตดวงที่ ๑ เป็นอเสวนปัจจัย   เพราะเมื่อโลภมูลจิตดับ เป็นอเสวนปัจจัยให้โลภมูลจิตขณะที่ ๒ เกิดต่อ จะเป็นจิตประเภทอื่นไม่ได้เลย เพราะว่าชวนวิถีจิตจะต้องเกิดดับซ้ำกันถึง ๗ ขณะ ตามปกติ

  เพราะฉะนั้น นอเสวนปัจจัย ได้แก่ในขณะไหนคะ โลภมูลจิตปฐมชวนะ คือ ขณะแรก จิตดวงนั้นเกิดขึ้น โดย น – อเสวนปัจจัย


  หมายเลข 6263
  18 ก.ค. 2558