สหชาตปัจจัย - อัญญมัญญปัจจัย


  ทบทวน ๖. สหชาตปัจจัย และ ๗. อัญญมัญญปัจจัย 

  สภาพธรรมนั้น ๆ จะเกิดขึ้นได้ ก็เมื่อมีสภาพธรรมอื่นที่เกิดร่วมด้วยนั่นเอง

  ต่างเป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน  อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้น

  ถ้าปราศจากกันแล้วก็เกิดไม่ได้เลย

  เมื่อเข้าใจตามความเป็นจริง

  จะค่อย ๆ คลายการยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน


  หมายเลข 6260
  26 ก.พ. 2554