ไม่สามารถรู้ได้เพียงในชาติเดียว


  ขอให้พิจารณาดูชีวิตของทุกท่านในอดีตแสนโกฏิกัป ไม่ใช่ท่านจะไม่เคยเกิดมาเลย เคยเกิดแล้วก็ตาย แล้วก็เกิด แล้วก็ตาย นับชาติไม่ถ้วนในแสนโกฏิกัป และผลคือปัญญาในชาตินี้มีแค่ไหน

  นี่เป็นการพิสูจน์การค่อยๆเจริญเติบโตของปัญญา เพราะเหตุว่าถ้าไม่เคยฟังพระธรรมในอดีตมาเลย ไม่มีการสนใจฟังอีก เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ยากเกินไป และไม่สามารถรู้ได้เพียงในชาติเดียว เพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะท้อถอยด้วยความหวังในผล และถ้าเป็นผู้ที่ท้อถอยมาก ก็จะหันไปสู่การปฏิบัติอย่างอื่น เพราะเหตุว่าไม่ได้เป็นผู้ตรงต่อเหตุผลจริงๆว่า ถ้าจะต้องประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมในขณะนี้ ก็จะต้องเริ่มระลึกศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนี้นั่นเอง เมื่อเป็นอย่างนี้ ชาตินี้สติระลึกเท่าไร และปัญญาพิจารณาเริ่มรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมบ้างเท่าไร นี่เป็นผลของการสะสมอบรมในแสนโกฏิกัป ซึ่งปัจจุบันชาตินี้เป็นการพิสูจน์การสะสมซึ่งได้ผ่านมาแล้ว แสดงให้เห็นว่า น้อยแค่ไหน  กี่กัป คือถ้าไม่เทียบกับชาตินี้ ก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้ว่า ก่อนๆนั้น ไม่ใช่ไม่เคยอบรม ไม่ใช่ไม่เคยฟัง ไม่ใช่สติปัฏฐานไม่เคยเกิด เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วแสนกัป ย่อลงมาอีกก็ได้ แต่ว่าปัจจุบันที่ได้อบรมมาแล้วทั้งๆที่อบรมมาแล้วแสนกัป หรืออาจจะไม่ถึงก็ตามแต่ แต่ว่าหลายชาติ ขณะนี้มีความเข้าใจแค่ไหน

  นี่คือผู้ที่ตรงจริงๆ


  หมายเลข 4339
  19 ก.ค. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari