ตติยสัทธัมมนิยามสูตร


    ตติยสัทธัมมนิยามสูตร

     

     


    หมายเลข 4232
    4 ก.ย. 2555