ถ้าผู้ที่ประเสริฐไม่คบเรา...


  จากการสนทนา..    ชิคุจฉิตัพพสูตร  ว่าด้วยบุคคลที่ควรคบ ฯ 

   ถ้าผู้ที่ประเสริฐไม่คบเรา ...เพราะเราไม่ดี

  พระพุทธดำรัสที่ว่า  ผู้ใดเห็นธรรม  ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นตถาคต

  หมายถึง การเห็นธรรมรู้แจ้งธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้

  การศึกษาพระธรรมวินัยจึงเป็นสรณะ  เป็นที่พึ่ง

  เป็นทางนำไปสู่พระพุทธศาสนาขั้นปฏิบัติและขั้นปฏิเวธ  เป็นลำดับไป

  พระธรรมวินัยซึ่งพระอรหันตสาวกได้สังคายนาเป็น  ๓  ปิฏกนั้น  คือ

  พระวินัยปิฏก ๑    พระสุตตันตปิฏก ๑    พระอภิธรรมปิฏก ๑

  พระสูตร หรือ พระสุตตันปิฏก  เป็นส่วนของพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับ

  หลักธรรมที่ทรงเทศนาแก่บุคคลต่างๆ  ณ  สถานที่ต่างๆ  เป็นส่วนใหญ่

   


  หมายเลข 3553
  ปรับปรุง 16 ม.ค. 2554