ถ้าเป็นเราจะไม่รู้จักภาระของขันธ์ ๕

  จากการสนทนา..  ภารสูตร  ว่าด้วยขันธ์ ๕  เป็นภาระ

ถ้าเห็นผิดยึดถือขันธ์ ๕ ว่าเป็นเรา

เมื่อเป็นเรา...ก็จะไม่มีทางรู้จักภาระที่แท้จริงของขันธ์ ๕

 

 พระพุทธดำรัสที่ว่า  ผู้ใดเห็นธรรม  ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นตถาคต

หมายถึง การเห็นธรรมรู้แจ้งธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้

การศึกษาพระธรรมวินัยจึงเป็นสรณะ  เป็นที่พึ่ง

เป็นทางนำไปสู่พระพุทธศาสนาขั้นปฏิบัติและขั้นปฏิเวธ  เป็นลำดับไป

พระธรรมวินัยซึ่งพระอรหันตสาวกได้สังคายนาเป็น  ๓  ปิฏกนั้น  คือ

พระวินัยปิฏก ๑    พระสุตตันตปิฏก ๑    พระอภิธรรมปิฏก ๑

พระสูตร หรือ พระสุตตันปิฏก  เป็นส่วนของพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับ

หลักธรรมที่ทรงเทศนาแก่บุคคลต่างๆ  ณ  สถานที่ต่างๆ  เป็นส่วนใหญ่

 


หัวข้อหมายเลข  3824
ปรับปรุง  15 ม.ค. 2554