ถ้าเป็นเราจะไม่รู้จักภาระของขันธ์ ๕


    จากการสนทนา..  ภารสูตร  ว่าด้วยขันธ์ ๕  เป็นภาระ

  ถ้าเห็นผิดยึดถือขันธ์ ๕ ว่าเป็นเรา

  เมื่อเป็นเรา...ก็จะไม่มีทางรู้จักภาระที่แท้จริงของขันธ์ ๕

   

   พระพุทธดำรัสที่ว่า  ผู้ใดเห็นธรรม  ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นตถาคต

  หมายถึง การเห็นธรรมรู้แจ้งธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้

  การศึกษาพระธรรมวินัยจึงเป็นสรณะ  เป็นที่พึ่ง

  เป็นทางนำไปสู่พระพุทธศาสนาขั้นปฏิบัติและขั้นปฏิเวธ  เป็นลำดับไป

  พระธรรมวินัยซึ่งพระอรหันตสาวกได้สังคายนาเป็น  ๓  ปิฏกนั้น  คือ

  พระวินัยปิฏก ๑    พระสุตตันตปิฏก ๑    พระอภิธรรมปิฏก ๑

  พระสูตร หรือ พระสุตตันปิฏก  เป็นส่วนของพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับ

  หลักธรรมที่ทรงเทศนาแก่บุคคลต่างๆ  ณ  สถานที่ต่างๆ  เป็นส่วนใหญ่

   


  หมายเลข 3824
  ปรับปรุง 15 ม.ค. 2554