ภ า ร สู ต ร ที่ ๑ ..ว่าด้วยขันธ์ ๕ เป็นภาระ


  จากการสนทนา..  ภารสูตร  ว่าด้วยขันธ์ ๕  เป็นภาระ

    ภารสูตรที่ ๑  ว่าด้วยขันธ์ ๕  เป็นภาระ 

  พระพุทธดำรัสที่ว่า  ผู้ใดเห็นธรรม  ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นตถาคต หมายถึง การเห็นธรรมรู้แจ้งธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้

  การศึกษาพระธรรมวินัยจึงเป็นสรณะ  เป็นที่พึ่ง เป็นทางนำไปสู่พระพุทธศาสนาขั้นปฏิบัติและขั้นปฏิเวธ  เป็นลำดับไป

  พระธรรมวินัยซึ่งพระอรหันตสาวกได้สังคายนาเป็น  ๓  ปิฏกนั้น  คือ พระวินัยปิฏก ๑   พระสุตตันตปิฏก ๑   พระอภิธรรมปิฏก ๑

  พระสูตร หรือ พระสุตตันปิฏก  เป็นส่วนของพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับ หลักธรรมที่ทรงเทศนาแก่บุคคลต่างๆ  ณ  สถานที่ต่างๆ  เป็นส่วนใหญ่

   


  หมายเลข 3555
  16 ม.ค. 2554