ประโยชน์ของการเข้าใจเรื่องกรรม


  สำหรับประโยชน์ในการรู้เรื่องกรรมมีอะไรบ้าง เพราะเหตุว่าการฟังธรรมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิต เรื่องเจตสิก เรื่องกรรม เรื่องสติปัฏฐาน ก็ย่อมจะต้องได้ประโยชน์

  เพราะฉะนั้นถ้าจะพิจารณาถึงประโยชน์ของการที่จะเข้าใจเรื่องกรรม ซึ่งเป็นชีวิตประจำวัน ก็จะเห็นได้ว่าเมื่อรู้ว่า ขณะใดเป็นอกุศลกรรม สิ่งใดเป็นอกุศลกรรมก็จะได้เว้นสิ่งนั้น แล้วถ้ารู้ว่าสิ่งใดเป็นกุศล ก็จะได้เจริญกุศลกรรมยิ่งขึ้น อย่างเจตนาฆ่า เจตนาเบียดเบียนทั้งหมดเป็นอกุศล ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นบิดามารดา หรือไม่ใช่บิดามารดา  ผู้ที่ใกล้ชิดหรือผู้ที่ไม่คุ้นเคยเลยก็ตาม ก็จะทำให้ละเว้นอกุศลกรรมกับทุกบุคคล แต่ว่า แม้ว่าจะเป็นสัตว์และเป็นอาหารที่ไม่บริโภค เหลือแล้วทิ้งแล้ว แต่ถ้ามีเจตนาที่เป็นกุศล รู้ว่าขณะใดเป็นกุศลจิต ขณะใดเป็นกุศลกรรม ก็ย่อมสามารถที่จะกระทำกุศลกรรมเพิ่มขึ้น

  เพราะฉะนั้นประโยชน์ของการที่รู้เรื่องกรรมและเข้าใจจริงๆ ก็จะทำให้อกุศลกรรมลดน้อยลงและกุศลกรรมเจริญขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นประโยชน์ในการเจริญสติปัฏฐานที่จะรู้ว่า ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน ขณะใดเป็นกรรมซึ่งเป็นเหตุ และขณะใดเป็นวิบากซึ่งเป็นผล  จึงไม่ใช่เรา ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล เช่น ในขณะที่กำลังเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็รู้ได้ว่า ขณะนั้นเป็นผลของกรรม เป็นวิบาก ขณะใดที่จิตเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส  ขณะนั้นก็รู้ว่าเป็นอกุศลจิต เป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย  ไม่ใช่เรา เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป แม้สภาพธรรมที่เป็นกุศล ก็ไม่ติดว่า เป็นกุศลของเรา เพราะเหตุว่ากุศลธรรมก็เป็นเพียงนามธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย แล้วก็ดับไป การที่จะอบรมเจริญปัญญาที่สามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมทั้งหมดตามความเป็นจริง ทำให้ละคลายการยึดถือสภาพธรรมทั้งหลายว่า เป็นตัวตน เป็นสัตว์ เป็นบุคคล  นี่คือประโยชน์ของการที่จะเข้าใจเรื่องของกรรมละเอียดขึ้น

   


  Tag  กุศล กุศลกรรม ประโยชน์ของการรู้เรื่องกรรม วิบาก อกุศลกรรม อกุศลจิต เหตุ ไม่ใช่เรา
  หมายเลข 3109
  26 ส.ค. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari