รูปแต่ละกลาป มีสมุฏฐานหนึ่งเดียวเท่านั้น


      ผู้ถาม มีคำถามจากท่านผู้ฟัง ถามว่า สมุฏฐานที่ทำให้รูปเกิด มี ๔ อย่าง คือ กรรม จิต อุตุ และอาหาร ขอเรียนถามว่า รูปใน ๑ กลาปมีสมุฏฐาน ๒ อย่างได้หรือไม่ เช่น กรรมและจิตเป็นสมุฏฐานให้รูปเกิดรวมกันใน ๑ กลาปได้หรือไม่

      สุ. ไม่ได้

      ผู้ถาม เพราะฉะนั้น ๑ กลาป ก็ต้องมีสมุฏฐานหนึ่งเดียวเท่านั้น

      ที่มา ...

      พื้นฐานพระอภิธรรม ตอนที่ 363


  หมายเลข 12846
  16 พ.ย. 2566