ไม่มีขณะใดเลยที่เป็นตัวเรา


      อ.อรรณพ ที่เราศึกษาพื้นฐานพระอภิธรรม ก็ศึกษาเรื่องชาติของจิตบ้าง เรื่องกิจของจิตบ้าง เรื่องวิถีจิตบ้าง บางท่านคิดว่าละเอียดมากมาย แต่จริงๆ แล้วน้อยมากถ้าเทียบกับพระธรรมที่พระองค์ท่านทรงแสดงไว้ทั้งหมด ที่เราศึกษาอย่างนี้ วัตถุประสงค์คือเป็นไปเพื่อการเข้าใจถูก แล้วก็รู้ว่า ไม่มีขณะใดเลยที่เป็นตัวเรา เพราะเป็นจิตแต่ละขณะที่เกิดขึ้นทำกิจ ทำหน้าที่ ทั้งขณะที่หลับ คือ ไม่ใช่วิถีจิต คือ ขณะปฏิสนธิ ขณะภวังค์ และขณะจุติ ซึ่งเป็นจิตที่ไม่ใช่วิถีจิต ก็ไม่ใช่เรา และแม้ว่าจะเป็นวิถีจิตทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็เป็นจิตแต่ละอย่างเกิดขึ้นทำกิจแต่ละประเภท แต่ละลักษณะไป ก็ไม่มีขณะใดที่เป็นเรา

      เพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้พิจารณาว่า ที่เราสนทนาขณะนี้เป็นประโยชน์แม้ในเรื่องวิถีจิต ซึ่งเป็นเรื่องที่ถ้าพระองค์ท่านไม่ทรงแสดง ไม่มีทางจะรู้ เพราะขณะนี้เห็นก็เป็นคนเสียแล้ว แต่พระองค์ท่านทรงแสดงว่า ก่อนการเห็น ก็ต้องมีจิตอะไรเกิดขึ้นบ้าง อย่างไร ทำหน้าที่อย่างไร ก็ประกอบให้เรามีความมั่นคงว่า ขณะนี้เป็นธรรมแต่ละอย่าง ไม่ใช่เราเลย

      ที่มา ...

      พื้นฐานพระอภิธรรม ตอนที่ 357


  หมายเลข 12511
  16 ม.ค. 2567